ภาษาเกาหลี | สำนวน - วิชาการ | ปิดท้าย

ปิดท้าย - กำลังสรุป

En la introducción de este trabajo mencionamos...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
ใช้เพื่อเริ่มต้นการสรุปวิทยานิพนธ์
La discusión anterior ha tenido la intención de...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุในวิทยานิพนธ์
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลที่คุณใช้และดูว่ามันช่วยเหลือข้อถกเถียงของคุณอย่างไร
En resumen,...
요약하면, ...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดเริ่มต้นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์
En síntesis,...
요약하면, ...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดประเด็นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์

ปิดท้าย - กล่าวโดยสรุปแล้ว

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
ใช้เพื่อดูวิทยานิพนธ์ในภาพรวมทั้งหมดและบอกกล่าวถึงผลลัพธ์หลักของวิทยานิพนธ์
En definitiva,...
대체로, ...
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
En términos generales,...
대체로, ...
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
... nos lleva a la conclusión de que...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
ใช้เพื่อให้บทสรุปทั้งหมดด้วยข้อถกเถียงที่เป็นไปได้ในการสนับสนุน
Los argumentos antes mencionados prueban que...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
ใช้เพื่อให้บทสรุปด้วยข้อถกเถียงที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนมัน
Podemos evidenciar que...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
ใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนแล้ว
Todo esto apunta a...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
เราใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนของคุณแล้ว
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
ใช้เพื่อให้หลักฐาน ที่สามารถสนับสนุนข้อสรุุปของคุณ
En resumen...
모든 것을 고려하여, ...
ใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์ของคุณอย่างไม่มีอคติ
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
มาถึงบทสรุปของวิทยานิพนธ์เพื่อยอมรับปัจจัยทั้งหมด
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
ใช้เพื่อบอกบทสรุปที่แน่นอน
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
ใช้เพื่อรับรู้ความคิดเห็นที่ยืมมา
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
ใช้เพื่อเน้นบทสรุปหลักของวิทยานิพนธ์
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
ใช้เพื่อเเสดงถึงว่าวิทยานิพนธ์นั้นต้องการจะอธิบายว่าอย่างไร