ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - วิชาการ | ปิดท้าย

ปิดท้าย - กำลังสรุป

En la introducción de este trabajo mencionamos...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
ใช้เพื่อเริ่มต้นการสรุปวิทยานิพนธ์
La discusión anterior ha tenido la intención de...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุในวิทยานิพนธ์
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลที่คุณใช้และดูว่ามันช่วยเหลือข้อถกเถียงของคุณอย่างไร
En resumen,...
結論として、・・・・
ใช้เพื่อเป็นการเปิดเริ่มต้นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์
En síntesis,...
まとめると、・・・・
ใช้เพื่อเป็นการเปิดประเด็นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์

ปิดท้าย - กล่าวโดยสรุปแล้ว

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
ใช้เพื่อดูวิทยานิพนธ์ในภาพรวมทั้งหมดและบอกกล่าวถึงผลลัพธ์หลักของวิทยานิพนธ์
En definitiva,...
全体に目を向けると、・・・・
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
En términos generales,...
全般的に見て、・・・・
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
... nos lleva a la conclusión de que...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
ใช้เพื่อให้บทสรุปทั้งหมดด้วยข้อถกเถียงที่เป็นไปได้ในการสนับสนุน
Los argumentos antes mencionados prueban que...
前述の議論は・・・・を証明している。
ใช้เพื่อให้บทสรุปด้วยข้อถกเถียงที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนมัน
Podemos evidenciar que...
・・・・ということが見て取れる。
ใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนแล้ว
Todo esto apunta a...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
เราใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนของคุณแล้ว
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
ใช้เพื่อให้หลักฐาน ที่สามารถสนับสนุนข้อสรุุปของคุณ
En resumen...
あらゆる点から見て、・・・・
ใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์ของคุณอย่างไม่มีอคติ
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
มาถึงบทสรุปของวิทยานิพนธ์เพื่อยอมรับปัจจัยทั้งหมด
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
したがって、・・・・という事実がある。
ใช้เพื่อบอกบทสรุปที่แน่นอน
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
ใช้เพื่อรับรู้ความคิดเห็นที่ยืมมา
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
ใช้เพื่อเน้นบทสรุปหลักของวิทยานิพนธ์
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
ใช้เพื่อเเสดงถึงว่าวิทยานิพนธ์นั้นต้องการจะอธิบายว่าอย่างไร