ภาษาโรมาเนีย | สำนวน - วิชาการ | ปิดท้าย

ปิดท้าย - กำลังสรุป

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
ใช้เพื่อเริ่มต้นการสรุปวิทยานิพนธ์
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุในวิทยานิพนธ์
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลที่คุณใช้และดูว่ามันช่วยเหลือข้อถกเถียงของคุณอย่างไร
Podsumowując, ...
Însumând totul...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดเริ่มต้นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์
W podsumowaniu, ...
Rezumând,...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดประเด็นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์

ปิดท้าย - กล่าวโดยสรุปแล้ว

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
ใช้เพื่อดูวิทยานิพนธ์ในภาพรวมทั้งหมดและบอกกล่าวถึงผลลัพธ์หลักของวิทยานิพนธ์
W sumie...
Per ansamblu...
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
Ogólnie...
În mare...
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
...prowadzi do wniosku, że...
...ne duce la concluzia că...
ใช้เพื่อให้บทสรุปทั้งหมดด้วยข้อถกเถียงที่เป็นไปได้ในการสนับสนุน
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
ใช้เพื่อให้บทสรุปด้วยข้อถกเถียงที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนมัน
Widzimy więc, że...
Putem observa prin urmare că...
ใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนแล้ว
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Toate aceste argumente indică faptul că...
เราใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนของคุณแล้ว
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
ใช้เพื่อให้หลักฐาน ที่สามารถสนับสนุนข้อสรุุปของคุณ
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Pentru a restabili echilibrul...
ใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์ของคุณอย่างไม่มีอคติ
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
มาถึงบทสรุปของวิทยานิพนธ์เพื่อยอมรับปัจจัยทั้งหมด
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
ใช้เพื่อบอกบทสรุปที่แน่นอน
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
ใช้เพื่อรับรู้ความคิดเห็นที่ยืมมา
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
ใช้เพื่อเน้นบทสรุปหลักของวิทยานิพนธ์
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
ใช้เพื่อเเสดงถึงว่าวิทยานิพนธ์นั้นต้องการจะอธิบายว่าอย่างไร