ภาษาฟินนิช | สำนวน - วิชาการ | ปิดท้าย

ปิดท้าย - กำลังสรุป

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
ใช้เพื่อเริ่มต้นการสรุปวิทยานิพนธ์
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุในวิทยานิพนธ์
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลที่คุณใช้และดูว่ามันช่วยเหลือข้อถกเถียงของคุณอย่างไร
結論として、・・・・
Yhteenvetona...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดเริ่มต้นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์
まとめると、・・・・
Yhteenvetona...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดประเด็นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์

ปิดท้าย - กล่าวโดยสรุปแล้ว

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
ใช้เพื่อดูวิทยานิพนธ์ในภาพรวมทั้งหมดและบอกกล่าวถึงผลลัพธ์หลักของวิทยานิพนธ์
全体に目を向けると、・・・・
Kaiken kaikkiaan
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
全般的に見て、・・・・
Yleisesti ottaen
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
ใช้เพื่อให้บทสรุปทั้งหมดด้วยข้อถกเถียงที่เป็นไปได้ในการสนับสนุน
前述の議論は・・・・を証明している。
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
ใช้เพื่อให้บทสรุปด้วยข้อถกเถียงที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนมัน
・・・・ということが見て取れる。
Näemme siis, että...
ใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนแล้ว
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
เราใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนของคุณแล้ว
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
ใช้เพื่อให้หลักฐาน ที่สามารถสนับสนุนข้อสรุุปของคุณ
あらゆる点から見て、・・・・
Kaiken kaikkiaan
ใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์ของคุณอย่างไม่มีอคติ
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
มาถึงบทสรุปของวิทยานิพนธ์เพื่อยอมรับปัจจัยทั้งหมด
したがって、・・・・という事実がある。
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
ใช้เพื่อบอกบทสรุปที่แน่นอน
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
ใช้เพื่อรับรู้ความคิดเห็นที่ยืมมา
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
ใช้เพื่อเน้นบทสรุปหลักของวิทยานิพนธ์
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
ใช้เพื่อเเสดงถึงว่าวิทยานิพนธ์นั้นต้องการจะอธิบายว่าอย่างไร