ภาษาอังกฤษ | สำนวน - วิชาการ | ปิดท้าย

ปิดท้าย - กำลังสรุป

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
We opened this paper by noting…
ใช้เพื่อเริ่มต้นการสรุปวิทยานิพนธ์
前述の議論は・・・・するためのものだった。
The foregoing discussion has attempted to…
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุในวิทยานิพนธ์
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
The hypotheses were tested with data covering…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลที่คุณใช้และดูว่ามันช่วยเหลือข้อถกเถียงของคุณอย่างไร
結論として、・・・・
To sum up…
ใช้เพื่อเป็นการเปิดเริ่มต้นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์
まとめると、・・・・
In summary, …
ใช้เพื่อเป็นการเปิดประเด็นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์

ปิดท้าย - กล่าวโดยสรุปแล้ว

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
ใช้เพื่อดูวิทยานิพนธ์ในภาพรวมทั้งหมดและบอกกล่าวถึงผลลัพธ์หลักของวิทยานิพนธ์
全体に目を向けると、・・・・
All in all…
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
全般的に見て、・・・・
By and large…
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
・・・・は・・・・という結果を導いている。
…leads us to the conclusion that…
ใช้เพื่อให้บทสรุปทั้งหมดด้วยข้อถกเถียงที่เป็นไปได้ในการสนับสนุน
前述の議論は・・・・を証明している。
The arguments given above prove that…
ใช้เพื่อให้บทสรุปด้วยข้อถกเถียงที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนมัน
・・・・ということが見て取れる。
We can see then, that…
ใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนแล้ว
これらの全てが・・・・という事実を示している。
All of this points to the fact that…
เราใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนของคุณแล้ว
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Understanding...can help reveal…
ใช้เพื่อให้หลักฐาน ที่สามารถสนับสนุนข้อสรุุปของคุณ
あらゆる点から見て、・・・・
On balance…
ใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์ของคุณอย่างไม่มีอคติ
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
มาถึงบทสรุปของวิทยานิพนธ์เพื่อยอมรับปัจจัยทั้งหมด
したがって、・・・・という事実がある。
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
ใช้เพื่อบอกบทสรุปที่แน่นอน
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
ใช้เพื่อรับรู้ความคิดเห็นที่ยืมมา
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
ใช้เพื่อเน้นบทสรุปหลักของวิทยานิพนธ์
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Our study serves as a window to an understanding of the process…
ใช้เพื่อเเสดงถึงว่าวิทยานิพนธ์นั้นต้องการจะอธิบายว่าอย่างไร