ภาษาสวีดิช | สำนวน - วิชาการ | ปิดท้าย

ปิดท้าย - กำลังสรุป

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
ใช้เพื่อเริ่มต้นการสรุปวิทยานิพนธ์
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุในวิทยานิพนธ์
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Hypoteserna testades med data från ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลที่คุณใช้และดูว่ามันช่วยเหลือข้อถกเถียงของคุณอย่างไร
Riassumendo...
Sammanfattningsvis ...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดเริ่มต้นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์
Concludendo...
För att sammanfatta ...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดประเด็นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์

ปิดท้าย - กล่าวโดยสรุปแล้ว

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
ใช้เพื่อดูวิทยานิพนธ์ในภาพรวมทั้งหมดและบอกกล่าวถึงผลลัพธ์หลักของวิทยานิพนธ์
Complessivamente...
Till slut...
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
In generale...
I stort sett/På det stora hela ...
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
.... ci porta a concludere che...
... leder oss till slutsatsen att ...
ใช้เพื่อให้บทสรุปทั้งหมดด้วยข้อถกเถียงที่เป็นไปได้ในการสนับสนุน
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Argumenten ovan visar att ...
ใช้เพื่อให้บทสรุปด้วยข้อถกเถียงที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนมัน
Siamo dunque portati a credere che...
Vi kan då se att ...
ใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนแล้ว
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Allt detta pekar på att ...
เราใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนของคุณแล้ว
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
ใช้เพื่อให้หลักฐาน ที่สามารถสนับสนุนข้อสรุุปของคุณ
Tirando le somme...
På det hela taget ...
ใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์ของคุณอย่างไม่มีอคติ
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
มาถึงบทสรุปของวิทยานิพนธ์เพื่อยอมรับปัจจัยทั้งหมด
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
ใช้เพื่อบอกบทสรุปที่แน่นอน
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
ใช้เพื่อรับรู้ความคิดเห็นที่ยืมมา
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
ใช้เพื่อเน้นบทสรุปหลักของวิทยานิพนธ์
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
ใช้เพื่อเเสดงถึงว่าวิทยานิพนธ์นั้นต้องการจะอธิบายว่าอย่างไร