ภาษาอารบิก | สำนวน - วิชาการ | ปิดท้าย

ปิดท้าย - กำลังสรุป

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
ใช้เพื่อเริ่มต้นการสรุปวิทยานิพนธ์
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุในวิทยานิพนธ์
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลที่คุณใช้และดูว่ามันช่วยเหลือข้อถกเถียงของคุณอย่างไร
Zusammenfassend...
لتلخيص ما سبق...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดเริ่มต้นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์
Zusammenfassend...
إجمالاً، ...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดประเด็นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์

ปิดท้าย - กล่าวโดยสรุปแล้ว

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
ใช้เพื่อดูวิทยานิพนธ์ในภาพรวมทั้งหมดและบอกกล่าวถึงผลลัพธ์หลักของวิทยานิพนธ์
Im Großen und Ganzen...
إجمالا...
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
Insgesamt...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
ใช้เพื่อให้บทสรุปทั้งหมดด้วยข้อถกเถียงที่เป็นไปได้ในการสนับสนุน
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
ใช้เพื่อให้บทสรุปด้วยข้อถกเถียงที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนมัน
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
نستطيع أن نرى أنّ...
ใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนแล้ว
All dies deutet darauf hin, dass...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
เราใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนของคุณแล้ว
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
ใช้เพื่อให้หลักฐาน ที่สามารถสนับสนุนข้อสรุุปของคุณ
Alles in allem...
في نهاية الأمر...
ใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์ของคุณอย่างไม่มีอคติ
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
มาถึงบทสรุปของวิทยานิพนธ์เพื่อยอมรับปัจจัยทั้งหมด
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
ใช้เพื่อบอกบทสรุปที่แน่นอน
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
ใช้เพื่อรับรู้ความคิดเห็นที่ยืมมา
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
ใช้เพื่อเน้นบทสรุปหลักของวิทยานิพนธ์
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
ใช้เพื่อเเสดงถึงว่าวิทยานิพนธ์นั้นต้องการจะอธิบายว่าอย่างไร