ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - วิชาการ | ปิดท้าย

ปิดท้าย - กำลังสรุป

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
ใช้เพื่อเริ่มต้นการสรุปวิทยานิพนธ์
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุในวิทยานิพนธ์
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลที่คุณใช้และดูว่ามันช่วยเหลือข้อถกเถียงของคุณอย่างไร
Yhteenvetona...
Pour résumer...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดเริ่มต้นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์
Yhteenvetona...
En résumé...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดประเด็นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์

ปิดท้าย - กล่าวโดยสรุปแล้ว

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
ใช้เพื่อดูวิทยานิพนธ์ในภาพรวมทั้งหมดและบอกกล่าวถึงผลลัพธ์หลักของวิทยานิพนธ์
Kaiken kaikkiaan
Globalement...
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
Yleisesti ottaen
Dans l'ensemble...
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...nous amène à la conclusion que...
ใช้เพื่อให้บทสรุปทั้งหมดด้วยข้อถกเถียงที่เป็นไปได้ในการสนับสนุน
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
ใช้เพื่อให้บทสรุปด้วยข้อถกเถียงที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนมัน
Näemme siis, että...
On peut alors voir que...
ใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนแล้ว
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Tout cela indique que...
เราใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนของคุณแล้ว
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
ใช้เพื่อให้หลักฐาน ที่สามารถสนับสนุนข้อสรุุปของคุณ
Kaiken kaikkiaan
En définitive...
ใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์ของคุณอย่างไม่มีอคติ
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
มาถึงบทสรุปของวิทยานิพนธ์เพื่อยอมรับปัจจัยทั้งหมด
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
ใช้เพื่อบอกบทสรุปที่แน่นอน
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
ใช้เพื่อรับรู้ความคิดเห็นที่ยืมมา
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
ใช้เพื่อเน้นบทสรุปหลักของวิทยานิพนธ์
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
ใช้เพื่อเเสดงถึงว่าวิทยานิพนธ์นั้นต้องการจะอธิบายว่าอย่างไร