ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - วิชาการ | ปิดท้าย

ปิดท้าย - กำลังสรุป

We opened this paper by noting…
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
ใช้เพื่อเริ่มต้นการสรุปวิทยานิพนธ์
The foregoing discussion has attempted to…
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุในวิทยานิพนธ์
The hypotheses were tested with data covering…
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลที่คุณใช้และดูว่ามันช่วยเหลือข้อถกเถียงของคุณอย่างไร
To sum up…
Pour résumer...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดเริ่มต้นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์
In summary, …
En résumé...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดประเด็นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์

ปิดท้าย - กล่าวโดยสรุปแล้ว

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
ใช้เพื่อดูวิทยานิพนธ์ในภาพรวมทั้งหมดและบอกกล่าวถึงผลลัพธ์หลักของวิทยานิพนธ์
All in all…
Globalement...
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
By and large…
Dans l'ensemble...
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
…leads us to the conclusion that…
...nous amène à la conclusion que...
ใช้เพื่อให้บทสรุปทั้งหมดด้วยข้อถกเถียงที่เป็นไปได้ในการสนับสนุน
The arguments given above prove that…
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
ใช้เพื่อให้บทสรุปด้วยข้อถกเถียงที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนมัน
We can see then, that…
On peut alors voir que...
ใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนแล้ว
All of this points to the fact that…
Tout cela indique que...
เราใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนของคุณแล้ว
Understanding...can help reveal…
Comprendre...peut aider à dévoiler...
ใช้เพื่อให้หลักฐาน ที่สามารถสนับสนุนข้อสรุุปของคุณ
On balance…
En définitive...
ใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์ของคุณอย่างไม่มีอคติ
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
มาถึงบทสรุปของวิทยานิพนธ์เพื่อยอมรับปัจจัยทั้งหมด
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
ใช้เพื่อบอกบทสรุปที่แน่นอน
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
ใช้เพื่อรับรู้ความคิดเห็นที่ยืมมา
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
ใช้เพื่อเน้นบทสรุปหลักของวิทยานิพนธ์
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
ใช้เพื่อเเสดงถึงว่าวิทยานิพนธ์นั้นต้องการจะอธิบายว่าอย่างไร