ภาษาโปรตุเกส | สำนวน - วิชาการ | การอ้างอิง

การอ้างอิง - การอ้างอิงทางวิชาการ

Författarens efternamn, författarens initialer. (Utgivningsår). Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren.
No próprio texto, entre parênteses, depois da citação: sobrenome do autor em letras maiúsculas, ano da publicação, número da página.
รูปแบบของฮาร์วาร์ด: มีวิธีการกล่าวอ้างได้หลายๆวิธีในรายงานทางวิชาการและรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ในสหราชอาณาจักร
Författarens efternamn, Författarens förnamn. Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren, utgivningsår.
No próprio texto, entre parênteses, depois da citação: sobrenome do autor em letras maiúsculas, ano da publicação. O número da página é opcional.
รูปแบบของMLA: เป็นที่ใช้กันทั่วไปในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสำหรับภาษา วรรณคดี และการตีพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์
Författarens efternamn och initialer. Titeln på boken. # uppl. [om det inte är 1:a] Utgivningsort: Utgivarens namn, Utgivningsår.
No próprio texto, entre parênteses, depois da citação: sobrenome do autor em letras maiúsculas, ano da publicação, número da página.
รูปแบบของแวนคูเวอร์: ใช้สำหรับรายงานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์