ภาษาเช็ค | สำนวน - วิชาการ | การอ้างอิง

การอ้างอิง - การอ้างอิงทางวิชาการ

Nom de famille de l'auteur, initiales de l'auteur. (Année de publication). Titre du livre. Lieu de publication : nom de l'éditeur.
Příjmení autora, iniciály autora. (Rok vydání). Název knihy Místo vydání: Jméno vydavatele.
รูปแบบของฮาร์วาร์ด: มีวิธีการกล่าวอ้างได้หลายๆวิธีในรายงานทางวิชาการและรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ในสหราชอาณาจักร
Nom de famille de l'auteur, prénom de l'auteur. Titre de l'ouvrage. Lieu de publication : nom de l'éditeur, année de publication.
Příjmení autora, jméno autora. Název knihy. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání.
รูปแบบของMLA: เป็นที่ใช้กันทั่วไปในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสำหรับภาษา วรรณคดี และการตีพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์
Nom de famille de l'auteur et ses initiales. Titre de l'ouvrage. Numéro d'édition. Lieu de publication : nom de l'éditeur; année de publication.
Příjmení autora a iniciály. Název knihy. číslo vydání [ne-li první] Místo vydání: Jméno vydavatele, rok vydání.
รูปแบบของแวนคูเวอร์: ใช้สำหรับรายงานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์