ภาษาดัช | สำนวน - วิชาการ | การอ้างอิง

การอ้างอิง - การอ้างอิงทางวิชาการ

Forfatterens efternavn, forfatterens initialer. (Udgivelsesår). Bogens titel. Udgivelses sted: forlæggerens navn.
Achternaam van de auteur, initialen van de auteur. (Jaar van publicatie). Titel van het boek. Plaats van publicatie: naam van de uitgever.
รูปแบบของฮาร์วาร์ด: มีวิธีการกล่าวอ้างได้หลายๆวิธีในรายงานทางวิชาการและรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ในสหราชอาณาจักร
Forfatterens efternavn, forfatterens fornavn. Bogens titel. Udgivelses sted: forlæggerens navn, udgivelsesår.
Achternaam van de auteur, voornaam van de auteur. Titel van het boek. Plaats van publicatie: naam van de uitgever, jaar van publicatie.
รูปแบบของMLA: เป็นที่ใช้กันทั่วไปในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสำหรับภาษา วรรณคดี และการตีพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์
Forfatterens navn og initialer. Bogens titel. # ed.[hvis det ikke er den første] Udgivelses sted: forlæggerens navn; udgivelsesår.
Achternaam en initialen van de auteur. Titel van het boek. # druk (indien niet de eerste druk). Plaats van publicatie: naam van de uitgever, jaar van publicatie.
รูปแบบของแวนคูเวอร์: ใช้สำหรับรายงานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์