ภาษาจีน | สำนวน - วิชาการ | การอ้างอิง

การอ้างอิง - การอ้างอิงทางวิชาการ

Forfatterens efternavn, forfatterens initialer. (Udgivelsesår). Bogens titel. Udgivelses sted: forlæggerens navn.
作者姓,作者名缩写,(出版年份),书名,出版地,出版商。
รูปแบบของฮาร์วาร์ด: มีวิธีการกล่าวอ้างได้หลายๆวิธีในรายงานทางวิชาการและรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ในสหราชอาณาจักร
Forfatterens efternavn, forfatterens fornavn. Bogens titel. Udgivelses sted: forlæggerens navn, udgivelsesår.
作者姓,作者名,书名,出版地,出版商,出版年份
รูปแบบของMLA: เป็นที่ใช้กันทั่วไปในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสำหรับภาษา วรรณคดี และการตีพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์
Forfatterens navn og initialer. Bogens titel. # ed.[hvis det ikke er den første] Udgivelses sted: forlæggerens navn; udgivelsesår.
作者姓和名缩写,书名,#版(如果不是第一版),出版地,出版商,出版年份
รูปแบบของแวนคูเวอร์: ใช้สำหรับรายงานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์