ภาษาดัช | สำนวน - วิชาการ | การอ้างอิง

การอ้างอิง - การอ้างอิงทางวิชาการ

Příjmení autora, iniciály autora. (Rok vydání). Název knihy Místo vydání: Jméno vydavatele.
Achternaam van de auteur, initialen van de auteur. (Jaar van publicatie). Titel van het boek. Plaats van publicatie: naam van de uitgever.
รูปแบบของฮาร์วาร์ด: มีวิธีการกล่าวอ้างได้หลายๆวิธีในรายงานทางวิชาการและรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ในสหราชอาณาจักร
Příjmení autora, jméno autora. Název knihy. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání.
Achternaam van de auteur, voornaam van de auteur. Titel van het boek. Plaats van publicatie: naam van de uitgever, jaar van publicatie.
รูปแบบของMLA: เป็นที่ใช้กันทั่วไปในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสำหรับภาษา วรรณคดี และการตีพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์
Příjmení autora a iniciály. Název knihy. číslo vydání [ne-li první] Místo vydání: Jméno vydavatele, rok vydání.
Achternaam en initialen van de auteur. Titel van het boek. # druk (indien niet de eerste druk). Plaats van publicatie: naam van de uitgever, jaar van publicatie.
รูปแบบของแวนคูเวอร์: ใช้สำหรับรายงานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์