ภาษาอังกฤษ | สำนวน - วิชาการ | ตัวหนังสือย่อ

ตัวหนังสือย่อ - ตัวย่อทางวิชาการ

(ภาคผนวก)
app. (appendix)
ใช้เมื่อมีแฟ้มที่เกี่ยวข้องใส่เข้าไปในงานของคุณ
ประมาณ
approx. (approximately)
ใช้เมื่อไม่รู้ปริมาณ
บรรณานุกรม
bibliog. (bibliography)
ลิสต์ของข้อมูลที่ใช้
ประมาณ
ca. (circa)
ใช้เมื่อประมาณค่าปริมาณ
บท
ch. (chapter)
จำกัดส่วนของงาน
คอลัมน์
col. (column)
แนวตั้งของตาราง
ปริญญานิพนธ์
diss. (dissertation)
งานทั้งหมดของประเด็นเฉพาะทาง
แก้ไขโดย
ed. (edited by)
ใช้เมื่องานได้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยบุคคลที่ 3
ตัวอย่างเช่น
e.g. (exempli gratia)
ใช้เมื่อให้ตัวอย่าง
โดยเฉพาะ
esp. (especially)
ใช้เมื่อพยายามนิยามบางสิ่งให้ชัดเจนมากขึ้น
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)
ใช้เมื่อเขียนลิสต์ที่ไม่สิ้นสุด ความหมายที่แท้จริงและอื่นๆอีกมากมาย
ตัวเลข
fig. (figure)
ไดอะแกรมที่ติดแนบมากับงาน
กล่าวคือ
i.e. (id est)
ใช้เมื่อต้องการพัฒนาไอเดีย หมายถึง "ดังนั้น"หรือว่า "นั่นก็คือ"
ประกอบไปด้วย
incl. (including)
ใช้เมื่อใส่อะไรบางอย่างเข้าไปในลิสต์
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
ใช้เมื่อคนต้องการจะจดโน๊ตหรืออะไรบางอย่างที่สำคัญ
หน้า
p. (page)
ในแต่ละหน้าของกระดาษนั้นเขียนด้วยลายมือ
หน้า
pp. (pages)
หลายๆหน้าของกระดาษหน้าเขียนด้วยลายมือ
คำนำ
pref. (preface)
ย่อหน้าสั้นๆที่ประกอบไปด้วยแบคกราวให้คุณเรียนรู้
ตีพิมพ์โดย
pub. (published by)
ใช้เพื่อเรียกชื่อคนที่ตีพิมพ์งาน
ทบทวนโดย
rev. (revised by)
ใช้เมื่องานได้เปลี่ยนไปเล็กน้อยเพื่อให้งานเกี่ยวข้องกับผู้เข้าชมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
rpt. (reprint)
ใช้เมื่องานนั้นไม่ได้เป็นงานของแท้ แต่ลอกผลงานของคนอื่นมา
แปลโดย
trans. (translated by)
ใช้เมื่องานได้แปลไปอีกภาษาหนึ่ง
ระดับ
vol. (volume)
บ่งบอกถึงระดับหรือส่วนของงาน