คำแปลของภาษาฮังกาเรี่ยน-ภาษาอังกฤษ "tilt"

HU

"tilt" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
tilt {กริยา}
EN

"tilt" ภาษาฮังกาเรี่ยน คำแปลของ

volume_up
to tilt {กริยา}

HU tilt
volume_up
{คำกริยา}

tilt (ด้วย: megakadályoz, eltilt, kitilt, megtilt)
volume_up
to forbid {กริยา}
De vajon ő elég érett-e, ha olyasmit irkál, amit a gyerekeinek tilt?
He felt some distaste, as a father, for writing something he would forbid his own children to read.
A styrek isteneivel is tilt mindenféle kapcsolatot.
'He has also forbidden contact with the Gods of styricum.
- A saját szíved vezessen... de tudd, hogy Mystra nem tilt meg semmit.
Be guided by your own heartbut know that Mystra forbids nothing.
Az EU tilt minden versenyellenes magatartást, így például az erőfölénnyel való visszaélést, az árrögzítő megállapodásokat és az indokolatlan állami támogatást.
Anticompetitive behaviours, such as the abuse of a dominant market position, price-fixing agreements and unwarranted public support, are prohibited.
Másrészről azonban egyetértek azzal az állásponttal is, amit kollegám, Posselt úr is képvisel, nevezetesen, hogy itt kínzásról van szó, ami a nemzetközi jog szigorúan tilt.
I concur, on the other hand, with the perspective that my colleague, Mr Posselt, has embraced, saying that we are talking about torture, which is absolutely prohibited under international law.

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "tilt":

tilt

ตัวอย่าง "tilt" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

HungarianTermészetesen nincs mentség arra sem, ha Törökország tilt be politikai pártokat.
Obviously that is no excuse for Turkey to ban political parties as well.
Hungarian- A saját szíved vezessen... de tudd, hogy Mystra nem tilt meg semmit.
Be guided by your own heartbut know that Mystra forbids nothing.
HungarianA styrek isteneivel is tilt mindenféle kapcsolatot.
'He has also forbidden contact with the Gods of styricum.
HungarianEmlékezz, Mystra nem tilt meg semmit.
HungarianA Kultúra nem tilt meg semmit?
HungarianMindent tilt, a fényt, a zenét, a tüzet, a szerelmet, az éneket és a vétket, a könyveket, a sört, a beszédet a tavaszról és a kártyát.
He forbids everything, from lights to lutes, from fires to fairs and singing to sinning; from books and beer and talk of spring to games you play with bits of string.
HungarianAz EU tilt minden versenyellenes magatartást, így például az erőfölénnyel való visszaélést, az árrögzítő megállapodásokat és az indokolatlan állami támogatást.
Anticompetitive behaviours, such as the abuse of a dominant market position, price-fixing agreements and unwarranted public support, are prohibited.
HungarianMásrészről azonban egyetértek azzal az állásponttal is, amit kollegám, Posselt úr is képvisel, nevezetesen, hogy itt kínzásról van szó, ami a nemzetközi jog szigorúan tilt.
I concur, on the other hand, with the perspective that my colleague, Mr Posselt, has embraced, saying that we are talking about torture, which is absolutely prohibited under international law.