คำแปลของภาษาฮังกาเรี่ยน-ภาษาอังกฤษ "roppantul"

HU

"roppantul" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
roppantul {คำกริยาวิเศษณ์}

HU roppantul
volume_up
{คำกริยาวิเศษณ์}

volume_up
hugely {คำกริยาวิเศษณ์}
Én megmondtam neki, hogy roppantul szeretem, de ezzel a leányzóval nem tudtam elhitetni, hogy komolyan gondolom.
I told her I lover her hugely,' says he, 'but I could never make the jade believe I was in earnest.'
roppantul (ด้วย: végtelenül, mérhetetlenül)
volume_up
immensely {คำกริยาวิเศษณ์}
Az ebéd roppantul felvidított, és sokkal energikusabbnak éreztem magam, noha délutánra még melegebb lett.
Dinner cheered me up immensely and, although the afternoon was hotter than the morning, I felt more energetic.
roppantul (ด้วย: borzasztóan)
volume_up
wickedly {คำกริยาวิเศษณ์}

ตัวอย่าง "roppantul" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

HungarianDe még így is, amikor végre lehullott róla előttem a lepel, roppantul meglepődtem.
But even so, when the final disclosure came, it came as a shock of surprise.
HungarianA folytatás viszont nehezebben ment, különösen mivel Gregor olyan roppantul széles volt.
But it became difficult after that, especially as he was so exceptionally broad.
HungarianRoppantul meg van elégedve azzal a szolgálattal, amelyet a családnak tettem.
He expressed himself as highly satisfied with the services I had rendered the family.
HungarianHenry, mint mindig, meglepettnek tűnik, hogy ott látja, de roppantul örül.
As always, Henry seems surprised to see him there, but absolutely delighted.
HungarianAh, engedd meg, hogy elmeséljem, mi történt az imént, mert valóban roppantul érdekes volt!
Ah, allow me to tell you what just happened for it was very interesting indeed.
HungarianLestat, egykori tanítványom ugyancsak szereti, ami engem roppantul bosszant, de elviselem.
Lestat, my sometime pupil, also loves it which annoys me mightily but I endure it.
Hungarian- Melrose ezredes, roppantul lekötelezne, ha egy percre leülne ebbe a székbe.
'Colonel Melrose, would you be so extremely obliging as to sit down in this chair a minute.
HungarianAz első expedícióm Pen Hadow-val volt -- roppantul tapasztalt fickó.
My first expedition was with a guy called Pen Hadow -- enormously experienced chap.
HungarianA művészet olyasmi, melyet a szekuláris világban roppantul megbecsülünk.
Now art is something that in the secular world, we think very highly of.
HungarianAnnyit tudok, hogy a szervezet roppantul érdeklődik a Mayfair-család története iránt.
I just know the organi- zation is extremely interested in the history of the Mayfair family.
Hungarian- Ezt pedig magának tudnia kellene - mondta George -, az egész dolog roppantul gyanús.
'That's the sort of thing you ought to know,' complained George.
HungarianHegedülni ugyan nem tudtam, de a vámpírok roppantul értik az utánzást.
Of course I didn't know how to play it, but we are powerful mimics.
HungarianCalpurnia roppantul örült hazatérésemnek, és úgy tett, mintha nem bánná a házasságot.
Calpurnia had been delighted to see me alive again and had pretended not to mind about my marriage.
HungarianDavid elvigyorodott, és roppantul meglepődött, amikor Liz visszavigyorgott rá.
p. 173David grinned, and to his surprise Liz grinned back.
HungarianEgyébként az, hogy belementem a dologba, roppantul meglepte a hamis Lemoine-t.
Besides, my doing so puzzled the false Lemoine enormously.
HungarianEz roppantul fölkeltette a kíváncsiságát, bár ugyanakkor fájdalmat és csalódást okozott neki.
This greatly intrigued her, though it hurt her and disappointed her.
HungarianMegcsóválta a fejét, mintha roppantul sajnálna valamit, majd visszafordult az ideges gnómhoz.
He shook his head as if deeply regretting something and turned again to the mystified Gnome.
HungarianHoppynak arcizma sem rezzent; roppantul büszke is volt önfegyelmére.
Hoppy didn't flinch a muscle and was quite proud of his coolness.
HungarianEgyébként a tárgyak akarattal történő mozgatása és a repülés, még rövid távon is, roppantul fárasztó.
Besides, to fly even short distances and to move things by sheer will alone is exhausting.
HungarianRoppantul csábítónak bizonyult a Talamasca története is.
Then the history of the Talamasca itself proved powerfully attractive.

คำอื่น ๆ