EN

to adopt [adopted|adopted] {คำกริยา}

volume_up
to adopt (ด้วย: exercise)
นำมาใช้ {กริยา}
to adopt (ด้วย: exercise)
เปิดรับ {กริยา}

ตัวอย่าง "to adopt" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

Englishto adopt a child
รับเป็นบุตรบุญธรรม
Englishto adopt a child

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "adopted":

adopted
English
adoption