คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสวีดิช "cough"

EN

"cough" ภาษาสวีดิช คำแปลของ

volume_up
to cough {กริยา}

EN cough
volume_up
{คำนาม}

cough
volume_up
hosta {ไร้เพศ}
After two to ten days SARS patients may develop a cough that might progress to difficulties in breathing.
Efter två till tio dagar kan personer som insjuknat i SAL utveckla en hosta som kan gå över i andningssvårigheter.
The various health effects of ozone include irritation to eyes, nose and throat, difficulty in breathing, coughs and headaches.
Ozonens effekter för hälsan är varierande: irritation i ögon, näsa och hals, problem i luftvägarna, hosta och huvudvärk.
cough
volume_up
hostning {เพศรวม}

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "cough":

cough
English

ตัวอย่าง "cough" ของ ภาษาสวีดิช

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishIt does not automatically mean that we are going to cough up.
För oss innebär det inte att vi då omedelbart ställer oss bakom.
EnglishYou may as just as well put a bullet in my head as cough it up, right?
Du kunde lika gärna ha satt en kula i huvudet på mig.
English. - (NL) 'Gokken is dokken' (to gamble is to cough up) is a well-known saying in the Netherlands.
för GUE/NGL-gruppen. - (NL) ”Gokken is dokken” (att spela är att pröjsa) är ett gammalt talesätt i Nederländerna.
EnglishIf the EU were to cough up every time a natural disaster occurred, there would naturally be fewer incentives to do preventive work.
Om EU ska gå in med pengar varje gång det sker en naturkatastrof minskar naturligtvis incitamenten att arbeta förebyggande.
EnglishMan, I was -- I cough.
EnglishYeah, she's got a cough.
Englishto cough up
EnglishIt will be the European taxpayer who will have to cough up for these decisions, by paying additional contributions.
Här öppnas dörrar till att man även i fortsättningen avstår från begära in fordringar. Dessa beslut kommer då den europeiska skattebetalaren att tvingas stå för med extra avgifter.
EnglishIf the EU were to cough up every time a natural disaster occurred, there would naturally be fewer incentives to do preventive work.
I förlängningen leder detta till att det inträffar fler och allvarligare katastrofer, vilket självklart är mycket negativ för miljön och kostsamt för skattebetalarna.
EnglishWhy should people in general cough up for the costs that business imposes on public health services simply because of the negligent attitude taken towards certain risks?
Varför skulle vanligt folk stå för de kostnader som företagen belastar den offentliga sjuk- och hälsovården med bara för att de nonchalerar vissa risker?
English   Mr President, Commissioner, seeing one child die every minute in the developing world from whooping cough or from measles, when there is a vaccine, is heartbreaking.
   – Herr talman, herr kommissionsledamot! Det är hjärtskärande att ett barn i minuten dör av kikhosta eller mässling i utvecklingsländerna, trots att det finns vaccin.
EnglishSecondly, we want the Member States to cough up for the 80% of this EUR 100 billion budget that are spent through them, and I see the Council's absence today as a disgrace.
För det andra vill vi att medlemsstaterna hostar upp de 80 procenten av denna budget på 100 miljarder som de har använt, och jag anser att rådets frånvaro i dag är en skam.