คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสวีดิช "annex"

EN

"annex" ภาษาสวีดิช คำแปลของ

volume_up
to annex {กริยา}
SV

"annex" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
annex {ไร้เพศ}

EN annex
volume_up
{คำนาม}

annex (ด้วย: attachment, supplement, appendices)
volume_up
bilaga {เพศรวม}
The large discrepancy between Annex I and Annex II is perhaps symptomatic of this.
Det visas av den stora skillnaden mellan bilaga I och bilaga II.
Another important aspect is the procedure for updating Annex A of the directive.
En sista viktig aspekt gäller rutinerna för att ändra bilaga A i direktivet.
Annex XV remains in the Accession Treaties and will thus become primary legislation.
Bilaga XV finns kvar i anslutningsfördragen och blir därigenom primärrätt.
annex (ด้วย: add-on, addition, increment, insert)
volume_up
tillägg {ไร้เพศ}
It is not true, Ms Breyer, that the issue of technical need is not defined in Annex 2.
Fru Breyer, det stämmer inte att frågan om teknisk nödvändighet i tillägg 2 inte är definierad.
But the inclusion of Annex XV in the Accession Treaty means that voting for enlargement endorses its inclusion.
Men införandet av bilaga XV i anslutningsfördraget innebär att jag röstar för detta tillägg om jag röstar för utvidgningen.
The Commission proposal for the Enlargement Treaty was changed by the Council with the addition of Annex XV.
Kommissionens förslag till anslutningsfördrag ändrades av rådet genom tillägget i bilaga XV.

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "annex":

annex

ชื่อพ้อง (ภาษาสวีดิช) ของ "annex":

annex

ตัวอย่าง "annex" ของ ภาษาสวีดิช

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishThe final vote can clearly not take place before the annex has been voted on.
Slutomröstningen kunde givetvis inte genomföras innan man hade röstat om bilagan.
EnglishThe first part of the vote was clearly separate from the vote on the annex.
Den första delen av omröstningen var tydligt skild från omröstningen om bilagan.
EnglishThe annex speaks of a common European policy coordinating the Member States.
I bilagan talas om en gemensam europeisk politik för samordning av medlemsstaterna.
EnglishAnd further problems are posed by the definition of fisheries given in the annex.
Och lika problematiskt är det med den i bilagan utförda definitionen av fiskeformerna.
EnglishTherefore, we also see the programmes proposed in the Annex as minimum requirements.
Därför betraktar vi också de i bilagan föreslagna programmen som minimikrav.
EnglishI myself have another two amendments, which concern the Annex to this proposal.
Jag har själv ytterligare två ändringsförslag som gäller bilagan till det här förslaget.
EnglishI really had to work to find at least once the word 'women' ... in the Annex.
Jag var tvungen att anstränga mig för att hitta åtminstone ordet ”kvinna” ... i bilagan.
EnglishWe must also make sure that the information requirements in the annex are clear.
Vi måste också se till att informationskraven i bilagan är tydliga.
EnglishIt is about opposing any state arrogating to itself the right to annex land.
Palestinierna måste erkänna Israel, och terroristattacker i Israel står i strid med detta.
EnglishI also think that it needs to be pointed out how many countries are included in the Annex.
Jag tror också att det behöver påpekas hur många länder som ingår i bilagan.
EnglishThat is why, with much regret, my group will not support the annex to his proposal.
Tråkigt nog kommer därför min grupp tyvärr inte att kunna stödja bilagan till hans förslag.
EnglishHowever, the substance which Mr Ferrer proposes is already included in the annex.
Det ämne som Ferrer föreslår finns emellertid redan med i bilagan.
EnglishThese assessments are the key scientific input to the revision of the Annex.
Dessa bedömningar är de viktigaste vetenskapliga inmatningsdata för revideringen av bilagan.
EnglishThat makes them special and they can therefore no longer appear in Annex IIa.
Därför tackar jag parlamentet för dess arbete och för att det förhoppningsvis antar denna text.
EnglishQuestions which have not been answered for lack of time will receive written answers (See Annex).
Frågor som inte har besvarats på grund av tidsbrist besvaras skriftligt (se bilagan).
EnglishThe Commission has drawn up a comprehensive list and appended it as an annex.
Kommissionen har i bilagan ställt samman en omfattande lista.
Englishin the Annex might help clarify the situation.
En definition av ?slam? i bilagan kan hjälpa till med att klargöra läget.
EnglishThen I put to the vote another amendment to the text of the Statute, not the annex.
Därefter låter jag ett annat ändringsförslag till texten i stadgan gå till omröstning, inte bilagan.
EnglishThis means that I shall then put to the vote the first paragraph of the annex.
Det innebär att jag sedan kommer att lägga fram den första punkten i bilagan, punkt A, för omröstning.
EnglishWe are also discussing Annex IIa, which involves verification of certain specific qualities.
Vi kan inte anta en lagstiftningstext som innehåller olagliga delar.