คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "totally realistic"

EN

"totally realistic" ภาษาสเปน คำแปลของ

ตัวอย่าง "totally realistic".

คำแปลที่เหมือนกันของ"totally realistic"ในภาษาสเปน

totally คำวิเศษณ์
Spanish
totally คำกริยาวิเศษณ์
total คำนาม
total คำวิเศษณ์
realistic คำวิเศษณ์
realist คำนาม
Spanish

ตัวอย่าง "totally realistic" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishWe should finally be totally realistic and pragmatic.
Debemos ser por fin totalmente realistas y objetivos.
EnglishWe believe it is totally realistic to set a 20 % reduction in the 1990 figure as a target for 2005, a 30 % reduction for 2010 and 50 % for 2030.
Pensamos que es totalmente realista tener como objetivo, en 2005, el 20 % de reducción en relación con 1990, el 30 % en 2010, el 50 % en 2030.
EnglishWe are remaining totally realistic about this, however and - since realism has been mentioned here - I should like to say that the Presidency and the Council will be realistic.
Sin embargo, nos mantenemos en una posición totalmente realista -ya que se ha mencionado aquí el realismo- y me gustaría decir que la Presidencia y el Consejo serán realistas.
EnglishHowever, we must be totally realistic and propose specific working instruments which will allow the correlation of innovation efforts at European, national and regional level.
Sin embargo, debemos ser totalmente realistas y proponer instrumentos de trabajo concretos que permitan la correlación de esfuerzos para la innovación a escala europea, nacional y regional.

คำอื่น ๆ

English
  • totally realistic

เข้าไปดูพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la