คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "total power"

EN

"total power" ภาษาสเปน คำแปลของ

คำแปลที่เหมือนกันของ"total power"ในภาษาสเปน

total คำนาม
total คำวิเศษณ์
to total คำกริยา
power คำนาม
to power คำกริยา
Spanish

ตัวอย่าง "total power" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishAll Member States should exercise strict and total control over these power plants.
Todos los Estados miembros deben controlar de forma total y estricta estas centrales.
EnglishThe parliament has been dissolved and the army has seized almost total power for itself.
El Parlamento ha sido disuelto y los militares se han hecho con todo el poder.
EnglishThen they gave 27 people total unlimited power.
A continuación, dieron a 27 personas un poder total ilimitado.
EnglishAnd, amongst these, it must be vigorously placed on record here that this House will always oppose the Commission's losing its absolute and total power of initiative.
Y entre ellas hay que recordar aquí, y de una forma enérgica, que este Parlamento siempre se opondrá a que la Comisión pierda su poder de iniciativa total y absoluto.
EnglishEverything demonstrates the total power wielded by the autocratic Communist Party, which evidently cannot reconcile itself to the idea that other parties have to exist.
Todo revela la omnipotencia del Partido Comunista, que gobierna en solitario y que aparentemente no acaba de hacerse a la idea de que tienen que existir otros partidos además del suyo.
EnglishIn my country Bulgaria, Kozlodui Nuclear Power Plant acounted for 43 % of the total power generation in the country, contributing to the sustainable development of the economy in 2006.
En mi país, Bulgaria, en 2006 la central nuclear de Kozlodui representaba el 43 % de la generación total de energía del país, contribuyendo así al desarrollo sostenible de la economía.

คำอื่น ๆ

English
  • total power

คำแปลเพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยของ bab.la