คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "total contributions"

EN

"total contributions" ภาษาสเปน คำแปลของ

ตัวอย่าง "total contributions".

คำแปลที่เหมือนกันของ"total contributions"ในภาษาสเปน

total คำนาม
total คำวิเศษณ์
to total คำกริยา
contributions คำนาม
contribution คำนาม

ตัวอย่าง "total contributions" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishRecord of total periods of employment, contributions and residence in the same country.
Lista de todos los periodos de empleo, cotización y residencia en un mismo país.
EnglishThat is, by the way, 46 % of the total contributions to date.
Eso supone el 46 % de las contribuciones totales realizadas hasta la fecha.
EnglishTotal contributions have now reached USD 1.8 billion.
El conjunto de las aportaciones ha alcanzado ya los 1.800 millones de dólares estadounidenses.
EnglishSince the creation of the Global Fund at the end of 2001, the Commission has contributed up to EUR 522 million, or 11% of the total contributions.
Desde la creación del Fondo Mundial a finales de 2001, la Comisión ha aportado 522 millones de euros, es decir, el 11 % del importe total de las contribuciones.
EnglishSince the creation of the Global Fund at the end of 2001, the Commission has contributed up to EUR 522 million, or 11 % of the total contributions.
Desde la creación del Fondo Mundial a finales de 2001, la Comisión ha aportado 522 millones de euros, es decir, el 11  % del importe total de las contribuciones.
EnglishMoreover, the Member States are all spending sums of money on stimulus packages of the same magnitude as their total contributions to the EU's budget.
Además, los Estados miembros están todos ellos gastando sumas de dinero en paquetes de estimulo de la misma magnitud que sus contribuciones totales al presupuesto de la UE.
EnglishThe European Community’ s financial contribution of approximately 75 % of total donor contributions will be implemented by the UN Development Programme.
La contribución financiera de la Comunidad Europea, de aproximadamente el 75  % de las contribuciones totales de los donantes, será gestionada por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas.
คำอื่น ๆ
English
  • total contributions

เพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย