คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "soap operas"

EN

"soap operas" ภาษาสเปน คำแปลของ

คำแปลที่เหมือนกันของ"soap operas"ในภาษาสเปน

soap คำนาม
soap คำวิเศษณ์
Spanish
to soap คำกริยา
opera คำนาม

ตัวอย่าง "soap operas" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Englishthe trouble with soap operas is that they're addictive
el problema con las telenovelas es que crean hábito
EnglishWe might say that brains that have been softened over the years by soap operas and television action series are our opponent in this.
Podríamos decir que los cerebros que se han ido ablandando con los años a base de culebrones y series de televisión, son nuestros adversarios en este frente.
EnglishWe know that global competition in the television sector has often led to uniformity of supply: they all compete with the same sort of soap operas.
Sabemos que la competencia internacional en el sector de la televisión ha llevado con fecuencia a la similaridad de las ofertas: todos compiten con el mismo tipo de culebrones.
EnglishThe way the matter was dealt with by the Council, however, was more reminiscent of a farce, which, according to the German newspaper Die Welt, put even all the soap operas in the shade.
Sin embargo, el examen de esta cuestión en el Consejo parecía más bien una farsa que, según el periódico alemán Die Welt, hacía palidecer incluso a todo el repertorio de telenovelas.

คำอื่น ๆ

English
  • soap operas

ค้นหาคำเพิ่มเติมในพจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย