คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "real test"

EN

"real test" ภาษาสเปน คำแปลของ

คำแปลที่เหมือนกันของ"real test"ในภาษาสเปน

real คำวิเศษณ์
real คำกริยาวิเศษณ์
Spanish
test คำนาม
to test คำกริยา

ตัวอย่าง "real test" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishThis constitutes a real test of maturity and it is fully supported by the EU.
Esto constituye una verdadera prueba de madurez y cuenta con el total apoyo de la UE.
EnglishThe real test of our success will be media diversity in the public sector too.
La prueba real de nuestro éxito será la diversidad de medios también en el sector público.
EnglishAccepting this approach will be the real test for the European Council.
La verdadera prueba para el Consejo Europeo será aprobar este enfoque.
EnglishThe real test for the current Commission will come with the examination of the accounts for 2000.
Para el año 2000 es totalmente responsable. Ése es el primer año de la verdad.
EnglishThis is the real test of how serious you are about the principles of subsidiarity.
Esta es la prueba de fuego que decidirá si somos serios acerca de los principios de subsidiariedad.
EnglishThe real test will come when the EU bans meat containing hormones in a few weeks' time.
El caso serio va a ser en pocas semanas la prohibición en la UE de la carne tratada con hormonas.
EnglishIt is generally recognised that poverty is a real test for democratic systems.
En general se reconoce que la pobreza es una verdadera prueba de fuego para los sistemas democráticos.
EnglishThe real test will be that of managing the euro in the years to come.
La verdadera prueba será la gestión del euro en los próximos años.
EnglishThe real test will come when the EU bans meat containing hormones in a few weeks ' time.
El caso serio va a ser en pocas semanas la prohibición en la UE de la carne tratada con hormonas.
EnglishManaging the European Semester will be a real test for the EU.
La gestión del Semestre Europeo será una verdadera prueba para la UE.
EnglishBut the real test for Gbagdo will be on 10 December.
No obstante, la verdadera prueba para Gbagdo tendrá lugar el 10 de diciembre.
EnglishThe real test is whether we make a difference on the ground.
La verdadera prueba es si conseguimos cambiar algo sobre el terreno.
EnglishThat will be the real test for the European Union in my view.
Ésa será, en mi opinión, la verdadera prueba para la Unión Europea.
EnglishThe real test of its resilience will come in the next few years.
La verdadera prueba de resistencia llegará en los próximos años.
EnglishThis is the first real test of unanimity under Lisbon.
Esta es la primera prueba real de unanimidad según el tratado de Lisboa.
EnglishI believe we are only now facing into the real test.
Creo que no es sino ahora que nos enfrentamos a la verdadera prueba.
EnglishThis is yet another real-life test of our ability to implement a common foreign and security policy worthy of the name.
  . Señor Presidente, el mundo entero tiene clavados los ojos en Ucrania.
EnglishThe exchange rate will be the real test of the euro.
El tipo de cambio va a ser la verdadera prueba del euro.
EnglishThat will be a real test of our mettle.
Será una verdadera prueba para demostrar lo que valemos.
EnglishHowever, the real test is now approaching, Mr President, and that is where you must step in, Lady Ashton.
Sin embargo, ahora se acerca la verdadera prueba, señor Presidente, y esta es dónde debe intervenir usted, señora Ashton.

คำอื่น ๆ

English
  • real test

คำแปลเพิ่มเติมยิ่งขึ้นในพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la