คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "quite bad"

EN

"quite bad" ภาษาสเปน คำแปลของ

คำแปลที่เหมือนกันของ"quite bad"ในภาษาสเปน

quite คำกริยาวิเศษณ์
quite คำสรรพนาม
Spanish
to quit คำกริยา
to quit
Spanish
bad คำวิเศษณ์
bad คำกริยาวิเศษณ์
Spanish

ตัวอย่าง "quite bad" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishFood can look as if it is quite fresh, even though underneath it is old and quite bad.
Un alimento puede tener un aspecto muy fresco aunque en el fondo esté viejo y francamente malo.
EnglishAnd I have to say that it is quite a bad mistake to confuse countries with regions.
Y bien es cierto que es malo confundir regiones con países.
EnglishThings are not all quite as bad as people outside sometimes describe them.
No todo es tan malo como a veces se dice en el exterior.
EnglishThings have not yet got quite that bad with the WTO, but what happened in Cancún is certainly a cause for concern.
Las cosas aún no están tan mal con la OMC, pero sin duda lo que ha ocurrido en Cancún es motivo de preocupación.
EnglishThe lottery in which we are all about to be involved is quite bad enough, without turning it into a kind of Russian roulette!
Ya basta con la lotería en que en cierto modo vamos a participar todos;¡no es necesario transformarla en una ruleta rusa!
EnglishThe lottery in which we are all about to be involved is quite bad enough, without turning it into a kind of Russian roulette!
Ya basta con la lotería en que en cierto modo vamos a participar todos; ¡no es necesario transformarla en una ruleta rusa!
EnglishI think this is quite a bad omen.
EnglishThings are looking quite bad.
EnglishAs for education in Portugal, albeit still a major national problem, the situation is not quite as bad as the picture you have painted in your report.
Y, además, la educación en Portugal, pese a ser un gran problema nacional, no está en una situación tan precaria como Su Señoría la presenta en su informe.
EnglishIn a way, this would not be quite so bad if the common foreign policy of the European Union were demonstrably superior to that which is being pursued by the Member States, but it is not.
De algún modo, esto no sería tan malo si la política exterior de la Unión Europea demostrara ser superior a la que practican los Estados miembros, pero no lo es.

คำอื่น ๆ

English
  • quite bad

ค้นหาคำเพิ่มเติมในพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ