คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "Parliament approves"

EN

"Parliament approves" ภาษาสเปน คำแปลของ

ตัวอย่าง "Parliament approves".

คำแปลที่เหมือนกันของ"Parliament approves"ในภาษาสเปน

parliament คำนาม
Parliament คำนาม
to approve คำกริยา

ตัวอย่าง "Parliament approves" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishThe European Parliament approves a given amount for a period of three years.
El Parlamento Europeo aprueba un determinado importe para un plazo de tres años.
EnglishParliament approves the nomination of Mr Romano Prodi as president of the Commission.
El Parlamento aprueba la designación del Sr. Prodi como Presidente de la Comisión.
EnglishThe Commission therefore fully approves Parliament’s amendments, Mr President.
Por tanto, señor Presidente, la Comisión aprueba por completo las enmiendas del Parlamento.
EnglishIf Parliament approves this report, the ethical floodgates will come under intense pressure.
Si el PE aprueba el informe, existe el peligro de que se rompan los diques éticos.
EnglishThe rapporteur therefore recommends that Parliament approves the draft Council Decision.
Por tanto, la ponente recomienda que el Parlamento apruebe el proyecto de Decisión del Consejo.
EnglishThe Socialist Group in the European Parliament approves your proposal.
El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo aprueba su propuesta.
EnglishThe Socialist Group in the European Parliament approves your proposal.
Algunos de nuestros diputados no van a hacerlo.
EnglishThe European Parliament votes and approves the new Commission.
El Parlamento Europeo vota y aprueba la nueva Comisión.
EnglishThat is what we shall be doing unless the European Parliament approves amendments aimed at rejecting that move.
Así lo haremos nosotros, a menos que este Parlamento apruebe enmiendas encaminadas a rechazar semejantes orientaciones.
EnglishThe European Parliament approves the appointment of José Manuel Barroso as the new president of the European Commission.
El Parlamento Europeo aprueba el nombramiento de José Manuel Barroso como Presidente designado de la Comisión.
EnglishEven if Parliament only partly approves this at second reading, how does the Commissioner intend to spend this money?
Aunque el Parlamento aprueba en la segunda lectura solamente una parte de esta cantidad,¿ cómo piensa la Comisaria gastar esto?
EnglishEven if Parliament only partly approves this at second reading, how does the Commissioner intend to spend this money?
Aunque el Parlamento aprueba en la segunda lectura solamente una parte de esta cantidad, ¿ cómo piensa la Comisaria gastar esto?
EnglishHowever, I believe that this report will be all the more significant if Parliament approves its binding character tomorrow.
No obstante, yo creo que el presente informe será aún más importante si el Parlamento aprueba mañana su naturaleza vinculante.
EnglishThe European Parliament approves the Barroso II Commission: the result is 488 votes in favour to 137 votes against, with 72 abstentions.
El Parlamento Europeo aprueba la segunda Comisión Barroso con 488 votos a favor, 137 en contra y 72 abstenciones.
EnglishThis resolution by the European Parliament approves and supplements the commitments of the Commission, which is why I supported it.
Esta resolución del Parlamento Europeo aprueba y complementa los compromisos de la Comisión, que es por lo que la he apoyado.
EnglishIf the Commission approves Parliament’ s amendments, the Council could agree to it and we could see the beginning of a genuine liberalisation of services.
Me niego a que estas tareas de servicio público estén supeditadas a las reglas del mercado competitivo.
EnglishI support the strategy outlined in this report, I congratulate the rapporteur and I hope Parliament overwhelmingly approves it.
Apoyo la estrategia expuesta en este informe, felicito al ponente y espero que el Parlamento lo apruebe por una mayoría abrumadora.
EnglishThe Commission is very pleased that Parliament's Committee on Transport approves its proposal, albeit with a number of amendments.
La Comisión celebra especialmente que la Comisión de Transportes del Parlamento haya aprobado su propuesta, salvo algunas enmiendas.
EnglishIt is then that we would have an institutional crisis, and not in the event that the European Parliament approves the motion of censure.
Entonces sí tendríamos una crisis institucional, y no en el caso de que el Parlamento Europeo aprobase la propuesta de moción.
English(Parliament approves the Minutes)

คำอื่น ๆ

English
  • Parliament approves

คำแปลเพิ่มเติมยิ่งขึ้นในพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la