คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "option if you"

EN

"option if you" ภาษาสเปน คำแปลของ

ตัวอย่าง "option if you".

คำแปลที่เหมือนกันของ"option if you"ในภาษาสเปน

option คำนาม
if คำสันธาน
to you คำสรรพนาม
Spanish
you คำสรรพนาม

ตัวอย่าง "option if you" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishSelect this option if you want the first page to start with a number other than 1.
Seleccione este campo para indicar como número de página un número distinto de 1.
EnglishSelect this option if you want to display only the contour of filled drawings.
Permite definir que en los elementos planos de dibujo se muestre sólo el contorno.
EnglishSelect this option if you want to define the type of subtotals to be calculated.
Pulse esta opción para determinar el tipo de subtotal que desea calcular.
EnglishSelect this option if you want to save the reference values in a database.
Si activa esta opción se guardarán los valores de referencia en la base de datos.
EnglishSelect this option if you want to print the document in black & white.
Active esta casilla de verificación para imprimir el documento en blanco y negro.
EnglishSelect this option if you wish to use the original page format of the template.
Seleccione esta opción si desea utilizar el formato de página original de la plantilla.
EnglishBut let me point out one option that you can certainly exercise tomorrow before the vote.
Ahora le remito a una posibilidad que podrá utilizar mañana antes de la votación.
EnglishSelect this option if you want to cancel the procedure and the query should not be opened.
Elija esta opción si desea cancelar el proceso y si la consulta no debe abrirse.
EnglishSelect this option if you want to create your form letter in HTML format.
Marcando esta casilla de verificación asignará a la carta en serie el formato HTML.
EnglishClick on the Wrap option that you would like to set for the selected object.
Pulse en la opción de Ajuste con la que quiera definir el objeto marcado.
EnglishSelect this option if you already use an address book in Microsoft Outlook Express.
Seleccione esta opción si está utilizando una libreta de direcciones de Outlook Express.
EnglishSelect this option if you want the name of the document to be included in the printout.
Permite determinar que se imprima también el título introducido al guardar.
EnglishSelect this option, if you want to define a new design in the next pages of the AutoPilot.
Active esta opción si desea definir un nuevo diseño en las siguientes fichas.
EnglishSelect this option if you don't want any option field to be the active default choice.
Si elige esta opción no estará ningún campo de opción activado de forma predeterminada.
EnglishThis is a good option if you just use public computers every now and then.
Esta es una buena opción si solo usas equipos públicos de vez en cuando.
EnglishThis option allows you to put the visible grid at the front of all objects.
Esta opción coloca la cuadrícula visible delante de todos los objetos.
EnglishChoose this option if you don't want any functions to be displayed.
Seleccione este campo de opción para que no se realice ninguna visualización.
EnglishThis option helps you restore your computer's system files to an earlier point in time.
Esta opción le permite restaurar los archivos de sistema del equipo a un momento anterior.
EnglishSelect this option if you want to apply a certain Page Style after a page break.
Active esta casilla si desea utilizar un estilo de página determinado después del salto de página.
EnglishNever select the "remember me" option when you're using a public or shared computer.
Nunca marques la opción "Recordarme en este equipo" si utilizas un equipo público o compartido.

คำอื่น ๆ

English
  • option if you

คำแปลเพิ่มเติมยิ่งขึ้นในพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la