คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "neither free nor fair"

EN

"neither free nor fair" ภาษาสเปน คำแปลของ

ตัวอย่าง "neither free nor fair".

คำแปลที่เหมือนกันของ"neither free nor fair"ในภาษาสเปน

neither คำวิเศษณ์
Spanish
neither คำกริยาวิเศษณ์
Spanish
neither คำสันธาน
Spanish
neither คำสรรพนาม
free คำนาม
Spanish
free คำวิเศษณ์
free คำกริยาวิเศษณ์
to free คำกริยา
nor คำสันธาน
no คำนาม
no คำวิเศษณ์
Spanish
no คำกริยาวิเศษณ์
Spanish
no คำอุทาน
Spanish
fair คำนาม
fair คำวิเศษณ์
fair คำกริยาวิเศษณ์
to fair คำกริยา

ตัวอย่าง "neither free nor fair" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishIn short, these Zimbabwean presidential elections were neither free nor fair.
En resumidas cuentas, las elecciones presidenciales de Zimbabwe no fueron ni libres ni justas.
EnglishThat election, on the present prospects, will be neither free nor fair.
Dichas elecciones, a la vista de las perspectivas actuales, no serán ni libres ni limpias.
EnglishOur observers clearly confirmed that the elections were neither free nor fair.
Nuestros observadores han confirmado claramente que las elecciones no fueron ni libres ni limpias.
EnglishBy SADC standards, even the parliamentary elections of 29 March were neither free nor fair.
Según los criterios de la SADC, ni siquiera las elecciones parlamentarias del 29 de marzo fueron libres ni justas.
EnglishUnder these conditions, the elections planned for January 2005, if they take place, will be neither free nor fair.
En estas circunstancias, la elecciones programadas para enero de 2005, caso de que se celebren, no serán ni libres ni justas.
EnglishUnder these conditions, the elections planned for January 2005, if they take place, will be neither free nor fair.
Condenar el terrorismo sin señalar quién y qué han creado toda la situación significa que estamos escondiendo la cabeza bajo tierra.
EnglishAs far as the elections are concerned, I agree with Mrs Pack: let us be honest about it, the elections were neither free nor fair.
Por lo que se refiere a las elecciones, coincido con el Sr. Pack: en realidad, las elecciones no fueron ni libres ni justas.
EnglishThe OSCE has stated that the elections are neither free nor fair, and Russia cannot respond by saying that they are fair and by simply congratulating President Lukashenko.
La OSCE ha afirmado que las elecciones no fueron libres ni imparciales y Rusia no puede responder diciendo que han sido y limitándose a felicitar al Presidente Lukashenko.
EnglishAfter the elections, which were neither free nor fair, we also agreed to impose travel restrictions and targeted financial sanctions on government members and other leading individuals.
Tras las elecciones, que no fueron libres ni justas, también acordamos imponer restricciones de viaje y sanciones económicas selectivas para los miembros del Gobierno y otros dirigentes.

คำอื่น ๆ

English
  • neither free nor fair

คำแปลเพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la