คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "have been condemned"

EN

"have been condemned" ภาษาสเปน คำแปลของ

ตัวอย่าง "have been condemned".

ตัวอย่าง "have been condemned" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishThousands of innocent people have been condemned to death and executed.
Miles de personas inocentes han sido condenadas a muerte y ejecutadas.
EnglishTime and again these conditions have been condemned by NGOs, including that of Mr Maguwu.
El tiempo y, una vez más, estas condiciones han sido condenadas por ONG, incluida la del señor Maguwu.
EnglishInstead, their own inhabitants have been condemned to perdition.
En su lugar, sus propios habitantes están condenados al desastre.
EnglishThe attacks have been condemned in the media, and it is certainly not true that the majority of the population approve of them.
En los medios comunicación se han censurando los ataques, y desde luego la mayoría de la población no los aprueba.
EnglishChen Shui-bian is very well aware that a radical pro-independence policy would have been condemned to failure.
Una política con aspiraciones radicales de independencia, eso lo sabe el Sr. Chen Shui-bian exactamente, estaría condenada al fracaso.
EnglishIn my own country, Ireland, we have special criminal courts which have been condemned by the UN Human Rights Committee.
En mi país, Irlanda, tenemos tribunales penales especiales que han sido condenados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
EnglishThis law and embargo have been condemned repeatedly by the overwhelming majority of UN members at General Assemblies.
Esta ley y el embargo han sido condenados repetidas veces por la inmensa mayoría de los miembros de las Naciones Unidas durante las Asambleas Generales.
EnglishThese people have been condemned to long years in prison because they dared to oppose the Communist propaganda of the tyrannous Fidel Castro.
Estas personas han sido condenadas a muchos años de prisión porque se atrevieron a oponerse a la propaganda comunista del tirano Fidel Castro.
EnglishIt is distressing to see that certain Member States have been condemned for not having correctly transposed the European directives in this field.
Es lamentable que ciertos Estados miembros hayan sido denunciados por no haber transpuesto correctamente las directivas europeas en este terreno.
EnglishLast year, more than 700 people were executed, which is not counting the several thousand people assumed to have been condemned to death in China.
El año pasado, más de 700 personas fueron ejecutadas, sin contar a los varios miles de personas que se supone que han sido condenadas a muerte en China.
EnglishThe events have been condemned by Mr Solana, Mr De Gucht, the Presidency and now, as I know, also by a declaration of the ACP Group in the European Parliament.
El señor Solana, el señor De Gucht, la Presidencia, y, recientemente, una declaración del Grupo ACP del Parlamento Europeo, han condenado estos sucesos.
EnglishToday we are talking about the sentencing of two European citizens, a Spaniard and an Italian, who have been condemned to death, as has already been said, in Yemen and the United States respectively.
Hoy, efectivamente, hablamos de la condena a dos ciudadanos europeos, un español y un italiano, condenados a muerte respectivamente, como ya se ha dicho, en la República de Yemen y en Estados Unidos.
คำอื่น ๆ
English
  • have been condemned

คำแปลเพิ่มเติมยิ่งขึ้นในพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la