คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "between Armenia and"

EN

"between Armenia and" ภาษาสเปน คำแปลของ

ตัวอย่าง "between Armenia and".

คำแปลที่เหมือนกันของ"between Armenia and"ในภาษาสเปน

between คำบุพบท
Armenia คำนาม
and คำสันธาน
Spanish

ตัวอย่าง "between Armenia and" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishThis would lay the foundations for an improved relationship between Armenia and Turkey.
De este modo se echarían las bases para mejorar las relaciones entre Armenia y Turquía.
EnglishAt least there is no longer fighting between Armenia and Azerbaijan - the guns have fallen silent.
Aun así, Armenia y Azerbaiyán ya no luchan entre sí, las armas callan.
EnglishAs we know, normal relations between Armenia and Turkey do not exist.
Sabemos que no hay una relación normal con Turquía.
EnglishWhat action has the Council taken to encourage the development of political relations between Armenia and Turkey?
¿Qué medidas ha adoptado el Consejo para desarrollar las relaciones políticas entre Armenia y Turquía?
EnglishTo this we must add the opposition between Armenia, showing solidarity with its brothers in Karabakh, and Azerbaijan.
A ello hay que añadir la oposición entre Armenia, solidaria con sus hermanos del Karabaj, y Azerbaiyán.
EnglishThe summit should express its support for the ratification and implementation of the new protocols between Armenia and Turkey.
La cumbre debería expresar su apoyo a la ratificación y aplicación de los nuevos protocolos entre Armenia y Turquía.
EnglishEver since antiquity, close cultural and historic ties have existed between Armenia and a number of European countries.
Desde la antigüedad, existen estrechos vínculos de orden cultural e histórico entre Armenia y un determinado número de países europeos.
EnglishI would then like to know why we hear so little about the Minsk Group, founded to seek a compromise between Armenia and Azerbaijan.
Asimismo quisiera saber por qué se oye hablar tan poco del Grupo de Minsk, constituido para encontrar un compromiso entre Armenia y Azerbaiyán.
EnglishThe conflict between Armenia and Azerbaijan over Nagorny Karabakh and the fighting over Abkhazia in Georgia make this a volatile region.
El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán acerca de Nagorni Karabaj y la lucha para dominar Abjasia en Georgia hacen de esta zona una región conflictiva.
EnglishSubject: Dispute between Armenia and Turkey On 11 December 1999 the Council accepted Turkey's application for accession to the European Union.
Asunto: Contencioso entre Armenia y Turquía El 11 de diciembre, el Consejo aceptó la candidatura de Turquía con vistas a su adhesión a la Unión Europea.
EnglishSubject: Dispute between Armenia and Turkey On 11 December 1999 the Council accepted Turkey' s application for accession to the European Union.
Asunto: Contencioso entre Armenia y Turquía El 11 de diciembre, el Consejo aceptó la candidatura de Turquía con vistas a su adhesión a la Unión Europea.
EnglishThey are very delicate, regarding finding a long-lasting peaceful solution to the Ngorno Karabakh dispute between Armenia and Azerbaijan.
Son muy delicadas en lo que respecta a la necesidad de hallar una solución pacífica duradera al conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en por el territorio de Nagorno-Karabaj.
EnglishThanks to the various opportunities for cooperation, it has been possible to establish regular political dialogue with the aim of facilitating exchanges between Armenia and Azerbaijan.
Gracias a las diferentes instancias de cooperación, es posible establecer un diálogo político periódico encaminado a facilitar los intercambios entre Armenia y Azerbaiyán.
คำอื่น ๆ
English
  • between Armenia and

คำแปลเพิ่มเติมยิ่งขึ้นในพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la