คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาโปลิช "winter"

EN

"winter" ภาษาโปลิช คำแปลของ

PL
volume_up
winter {คำวิเศษณ์}
PL
volume_up
to winter {กริยาที่ต้องการกรรม}
volume_up
to winter {กริยาที่ไม่ต้องการกรรม}

EN winter
volume_up
{คำนาม}

winter (ด้วย: wintertime)
volume_up
zima {ญ.}
It was retreating through the winter because it's an unhealthy glacier.
Ten lodowiec cofał się nawet zimą, bo jest osłabiony.
When winter weather set in, the temperatures dropped below freezing.
Gdy nastała zima, temperatury spadły poniżej zera.
And everybody says, well don't they advance in the winter time?
Wszyscy myślą sobie: ale przecież lodowce odrastają zimą, nie?

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "winter":

winter

ตัวอย่าง "winter" ของ ภาษาโปลิช

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishThe mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
Błąd popełniony w tym względzie ostatniej zimy jest teraz widoczny gdziekolwiek spojrzeć.
EnglishSo this is the Russians working on the ice in the peak of the Siberian winter.
To są więc Rosjanie pracujący na lodzie w środku syberyjskiej zimy.
EnglishAnd pray ye that your flight be not in the winter, neither on a sabbath:
Przetoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie, albo w sabat.
EnglishIf we lost one in every three cows in the winter, you know, the National Guard would be out.
Jeśli przez zimę stracilibyśmy co trzecią krowę, Gwardia Narodowa wyszłaby na ulice.
English(FI) Mr President, in Finland we are commemorating the Winter War.
(FI) Panie przewodniczący! W Finlandii upamiętniamy właśnie wojnę zimową.
EnglishThou hast set all the borders of the earth: Thou hast made summer and winter.
Tyś założył wszystkie granice ziemi; lato i zimę tyś sprawił.
EnglishAs the first rains will not be slow in coming, further disasters threaten in the middle of winter.
Ponieważ szybko nadejdą pierwsze deszcze, kolejne klęski grożą nam już w połowie zimy.
EnglishAnd then in the winter things cool down. ~~~ High pressure builds over India.
W zimie spada temperatura, nad Indiami rośnie ciśnienie.
EnglishFor example, last winter I began with kite surfing -- so new things.
Na przykład, w zimie był to kitesurfing, Na przykład, w zimie był to kitesurfing, czyli coś nowego.
EnglishIt is interesting, is it not, that we have had the coldest winter so far on record in London for 30 years?
Czy to nie interesujące, że w Londynie mamy najmroźniejszą zimę od 30 lat?
EnglishAnd bumblebees are what we call eusocial: they're not truly social, because only the queen is, over winter.
Są eusocjalne: nie są społeczne, taka jest tylko królowa w trakcie zimy.
EnglishThis will make us less vulnerable during crises similar to the one we had last winter.
Dzięki temu będziemy mniej wrażliwi w czasach kryzysów, takich jak ten, którego doświadczyliśmy minionej zimy.
EnglishThis is what happened to the children of the Dutch "Hunger Winter."
Tak właśnie było z dziećmi holenderskiej "Zimy Głodowej".
EnglishThe town was burned down; it was in the middle of winter, and it was a very, very severe winter.
Miasto spalono, a był to środek zimy, bardzo ciężkiej zimy.
EnglishThen we have the harsh winters: in 2008, three million bees died during that harsh winter.
Następnie mamy problem związany ze srogimi zimami: podczas surowej zimy w roku 2008 zmarły 3 miliony pszczół.
EnglishThe Arab Spring is heading into fall and is moving into winter.
Arabska Wiosna zmierza ku jesieni i dalej ku zimie.
EnglishThe airlines have blatantly exploited this in the current situation: the crisis, plus bad winter weather conditions.
Linie lotnicze bezczelnie wykorzystały to w obecnej sytuacji: kryzys plus zła pogoda zimowa.
EnglishAbout a thousand people work here in summer, and about 200 in winter when it's completely dark for six months.
W lecie pracuje tu około tysiąca ludzi, a w zimie 200, kiedy przez 6 miesięcy jest kompletnie ciemno.
EnglishHe can graze again, he can cut, he can bring in another species, like the lambs, or he can make hay for the winter.
Może wypasać, kosić, wprowadzić inne zwierzęta na przykład owce, ,albo może zebrać siano na zimę.
EnglishOn all continents and increasingly often, honey bees are dying in large numbers at the end of the winter.
Ogromne ilości pszczół miodnych żyjących na wszystkich kontynentach coraz częściej umierają pod koniec zimy.

คำอื่น ๆ