EN shed
volume_up
{คำนาม}

shed (ด้วย: cot, mop, cote)
volume_up
szopa {ญ.}
Well it looked like a little shanty shed when I'd finished.
Cóż, kiedy skończyłem wyglądało jak malutka rozklekotana szopa.
The family had a small shed on the side of the house, so I said, "Could I sleep in my sleeping bag in the evenings?"
Do domu rodziny dziewczynki przylegała mała szopa, więc zapytałem, czy mogę spać w swoim śpiworze.
(Laughter) So I was hiding in the shed, like that.
(Śmiech) Siedziałem tak skulony w szopie... i nagle... zobaczyłem jej nogi.
shed (ด้วย: booth, shelter, hood)
volume_up
budka {ญ.}
shed (ด้วย: kennel, shack, hood)
volume_up
buda {ญ.}
shed (ด้วย: cabin, hut)
shed (ด้วย: depot, fire house)
volume_up
remiza {ญ.}

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "shed":

shed

ตัวอย่าง "shed" ของ ภาษาโปลิช

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishThere are two points that I would like the Commissioner to shed some light on for me.
Są dwie kwestie, na temat których chciałbym otrzymać odpowiedź od pana komisarza.
EnglishThe rejection of our proposed amendment has shed light on what this really means.
Odrzucenie proponowanej przez nas poprawki rzuciło światło na to, co to naprawdę znaczy.
EnglishWhen the teachers would ask questions, she'd be the first person to raise her hand.
Kiedy nauczyciele zadawali pytania, była pierwszą chętną do odpowiedzi.
EnglishAnd Ran decided to go into his tool shed and take out a saw and do it himself.
" Ran postanowił pójść do swojej szopy wyjąć piłę i zrobić to samemu.
EnglishAnd if I said, "No," she'd assault me again, and if I said, "Yes," she'd leave me alone.
Jeśli mówiłem nie, to zaczynała od nowa, a jeśli tak, to dawała mi spokój.
EnglishUndoubtedly, businesses will shed jobs and even cease trading altogether.
Bez wątpienia przedsiębiorcy będą zwalniali pracowników lub nawet zaprzestaną działalności.
EnglishTheir blood have they shed like water round about Jerusalem; And there was none to bury them.
Wylali krew ich jako wodę około Jeruzalemu, a nie był, ktoby ich pochował.
EnglishI should therefore like it if you could shed some light on this matter for us, Baroness Ashton.
Dlatego prosiłbym Panią, Baronesso Ashton, by rzuciła Pani nieco światła na tę sprawę.
EnglishToday's Council meeting might shed more light on that dark corner of European politics.
Dzisiejsze spotkanie Rady może rzucić więcej światła na tę ciemną stronę europejskiej polityki.
EnglishWhoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: For in the image of God made he man.
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.
Englishand they shall answer and say, Our hands have not shed this blood, neither have our eyes seen it.
I oświadczą się, mówiąc: Ręce nasze nie wylały tej krwi, ani oczy nasze na to patrzały.
EnglishShe'd lived 95 years and she'd never had a hallucination before.
Ale bała się, bo przez 95 lat swojego życia nigdy nie miała halucynacji.
EnglishHow many times, and now again in the Congo, have we heard about the blood of people being shed?
Ile razy słyszeliśmy o tym, że leje się ludzka krew, tym razem w Kongu?
EnglishI genuinely believe that there has been a failure to shed light on this subject.
Moim zdaniem nie zrobiono nic, by wyjaśnić ten problem.
EnglishWhen I would see her as a little boy, she'd come up to me and she'd give me these hugs.
Kiedy byłem małym chłopcem, podchodziła do mnie i przytulała.
EnglishSo when they lose a lot of leaf mass, they shed roots; they kind of cauterize them and the roots die.
Wtedy do pracy wkraczają organizmy w glebie, przetrawiają te korzenie, rozkładając je.
EnglishThere is no question but that the PPE-DE Group shares the desire to see light shed on the events in Italy.
Oczywistym jest, że grupa PPE-DE również chce wyjaśnienia zdarzeń we Włoszech.
EnglishSo she'd act as if what she wanted was just the opposite of what the babies wanted.
Ble!" Więc zachowywała się jak gdyby to, czego chce było dokładnie przeciwne do tego, czego chciały dzieci.
EnglishThis disgraceful resolution does not even shed crocodile tears over poverty or social exclusion.
Ta haniebna rezolucja nie roni nawet krokodylich łez nad ubóstwem czy wykluczeniem społecznym.
EnglishIt took 50 years after 1956 for Hungarian blood to be shed again on the streets of Budapest.
Trzeba było 50 lat od 1956 roku, by na ulicach Budapesztu znów doszło do przelewu węgierskiej krwi.

คำอื่น ๆ