คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาอิตาเลี่ยน "grant any"

EN

"grant any" ภาษาอิตาเลี่ยน คำแปลของ

คำแปลที่เหมือนกันของ"grant any"ในภาษาอิตาเลี่ยน

grant คำนาม
to grant คำกริยา
any คำวิเศษณ์
any คำสรรพนาม
any คำกำกับคำนาม

ตัวอย่าง "grant any" ของ ภาษาอิตาเลี่ยน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishWe will not grant validity to any competition arguments that have been put forward.
Non riteniamo valide le argomentazioni addotte in materia di concorrenza.
EnglishThe reform process is suffering from constant setbacks and the IMF has refused to grant any more loans.
Nel processo di riforma si realizzano sempre più insuccessi e il FMI non concede più prestiti.
EnglishIt is quite simply wholly unacceptable to grant permission for any use of modified plants of this type.
È semplicemente inaccettabile consentire l'impiego di piante con modifiche genetiche di questo tipo.
English The Bank shall not grant any reduction in interest rates.
    La Banca non accorda riduzioni sui saggi d' interesse.
EnglishIt does not grant any export refunds whatsoever. Imports are totally free.
L’UE non concede alcun tipo di restituzioni alle esportazioni, mentre le importazioni sono completamente liberalizzate e non sono soggette a dazi di alcun tipo.
EnglishIn the same report, Mr Bontempi complains that the joint action against corruption does not grant any role to the Court.
Nella stessa relazione, l'onorevole Bontempi deplora il fatto che l'azione comune non attribuisca alla Corte di giustizia un ruolo particolare.
EnglishIt does not, therefore, grant individuals any rights which can be enforced by national courts or the European Court of Justice.
Non conferisce pertanto ai singoli diritti che possono essere fatti valere dinanzi ai tribunali nazionali o alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
EnglishWe would not grant the Member States any individual scope for decision making; it should be the companies that do that on an individual basis.
Proprio per tale ragione proponiamo la responsabilità individuale e non riconosceremmo agli Stati membri la facoltà di decidere autonomamente.
EnglishSeventhly and lastly, if the Commission fails to respect its engagements Parliament will not grant any further delegated powers in future.
Settimo e ultimo: in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, il Parlamento cesserà in futuro di demandare le proprie competenze alla Commissione.
EnglishIn my opinion, we cannot grant any country independence or offer it a closer relationship with the European Union unless it meets European standards.
   – Signor Presidente, signor Commissario, mi congratulo con lei per le conclusioni tratte dalle relazioni sui progressi compiuti dai paesi dei Balcani occidentali.
EnglishIn my opinion, we cannot grant any country independence or offer it a closer relationship with the European Union unless it meets European standards.
Ritengo che non possiamo dare a nessuno Stato l’indipendenza, né offrire ad un paese relazioni più strette con l’Unione europea se questo non soddisfa i criteri europei.
EnglishI can also fully agree that these substitution plans should be key factors in the decision to grant authorisations and in any further revision of such authorisations.
Concordo pienamente anche sul fatto che i piani di sostituzione debbano essere fattori chiave nella decisione sul rilascio o sulla modifica dell'autorizzazione.
EnglishI do not think the Commission should grant any more preferences. We must make it clear diplomatically that relations will be suspended if the situation does not change.
Penso che la Commissione non debba più accordare preferenze: dobbiamo chiarire che le relazioni diplomatiche con questo paese saranno interrotte sino a che la situazione non muterà.
EnglishWe strongly oppose any move to grant these people any kind of general exemption from punishment.
Il processo di pace è molto fragile e i colpevoli di gravissimi crimini di guerra sono numerosi; quindi ci opponiamo fermamente a qualsiasi piano volto a esimere tali persone dalla giusta punizione.
EnglishWe actually do not want to grant any more of them in future at all.
Soprattutto credo che non si sia chiarito a sufficienza che non vogliamo semplicemente limitare i brevetti di software, bensì che in futuro non vogliamo concederli proprio più.

คำอื่น ๆ

English
  • grant any

เพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ