คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาอิตาเลี่ยน "concrete example of"

EN

"concrete example of" ภาษาอิตาเลี่ยน คำแปลของ

ตัวอย่าง "concrete example of".

คำแปลที่เหมือนกันของ"concrete example of"ในภาษาอิตาเลี่ยน

concrete คำนาม
concrete คำวิเศษณ์
to concrete คำกริยา
Italian
example คำนาม
Italian
of คำบุพบท
Italian

ตัวอย่าง "concrete example of" ของ ภาษาอิตาเลี่ยน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishLet me give a concrete example to illustrate what kind of difficulties might occur.
Vorrei fornire un esempio concreto per illustrare quali difficoltà potrebbero emergere.
EnglishThe concrete example that I have in mind is shipbuilding and steel.
L'esempio concreto che ho in mente riguarda la cantieristica navale e l'acciaio.
EnglishThe introduction of the right to permanent residence is a concrete example of this.
Il diritto di soggiorno permanente che viene portato avanti ne costituisce un esempio concreto.
EnglishLet me give a concrete example which the Commissioner knows well.
Mi si consenta di fare un esempio concreto che il Commissario conosce bene.
EnglishI'll show you something -- a little more of a concrete example here, as this thing loads.
Vi mostrerò qui un esempio un pò più concreto ... appena si carica.
EnglishThis is a concrete example of how the EU affects our day-to-day lives.
Questo è un esempio concreto di come l'Unione europea influisce sulla nostra vita di tutti i giorni.
EnglishHere is a concrete example: the widely known and regular violation of human rights in Belarus and Russia.
Dobbiamo parlare con una voce sola, altrimenti ci condanneremo a un ruolo insignificante.
EnglishOne concrete example is the rapidly increasing production of palm oil.
Un esempio concreto di questo è la rapida intensificazione dell’attività di estrazione dell’olio di palma.
EnglishWe need to have a concrete example of your commitment.
Abbiamo bisogno di esempi concreti del suo impegno.
EnglishI can confirm this with one concrete example.
Posso confermare le mie parole con un esempio concreto.
EnglishTo cite a concrete example: many ferry lines cross the Baltic Sea.
EnglishA concrete example of this so-called multicultural society is the fact that Muslims occupy high government offices.
Un esempio concreto della cosiddetta società multiculturale è dato dal fatto che i musulmani occupano alte cariche pubbliche.
EnglishLet me give you a concrete example.
Permettetemi di illustrarvi qualche esempio.
EnglishMore than 20 directives have been adopted that follow this approach, a concrete example of which is the Machinery Directive.
Sono state adottate più di 20 direttive incentrate su questo approccio, di cui un esempio tangibile è la direttiva “Macchine”.
EnglishIt is a concrete example of mechanisms where the functioning of the European institutions becomes inscrutable for citizens.
È un esempio concreto di meccanismi sui quali il funzionamento delle istituzioni europee diventa imperscrutabile per il cittadino.
EnglishConsequently, to name but one concrete example, ETA should be banned in all countries, and not only in Spain and France.
Di conseguenza, per citare un solo esempio concreto, l’ETA dovrebbe essere vietata in tutti i paesi, non solo in Spagna e in Francia.
EnglishThis is a concrete example of the appeal for solidarity that I shall, of course, make to the Ministers, but I am also appealing to you.
Ecco un esempio concreto di appello alla solidarietà che farò ovviamente ai colleghi ministri ma lo richiamo anche a voi.
EnglishKaliningrad is merely one concrete example of the consequences Fortress Europe will have for poor people outside the EU.
Kaliningrad è semplicemente un esempio concreto delle conseguenze che la fortezza Europa avrà per i poveri all'esterno dell'Unione europea.
EnglishThe case of Mikhail Khodorkovsky is a concrete example of how various means are used to break them down both mentally and physically.
Il caso di Mikhail Khodorkovsky costituisce un esempio concreto dei vari mezzi utilizzati per far crollare queste persone sia mentalmente che fisicamente.
EnglishYou should be aware that it has been responded to well in cases of, and I quote: 'objectionable stereotyping', and I will give you a very concrete example.
Dovreste sapere che è stato risposto molto bene nei casi di, cito, "stereotipizzazione negativa”, e vi farò un esempio molto concreto.

คำอื่น ๆ

English
  • concrete example of

เพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย