คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาอิตาเลี่ยน "capitalist"

EN

"capitalist" ภาษาอิตาเลี่ยน คำแปลของ

volume_up
capitalist {คำวิเศษณ์}
volume_up
capitalistic {คำวิเศษณ์}
EN

capitalist {คำนาม}

volume_up
capitalist
We are opposed to a capitalist, warmongering EU, and hence also to any enlargement of the EU.
Ci opponiamo a un'UE capitalista e bellicista e pertanto anche all'allargamento dell'UE.
OK, I look forward to a new "capitalist's space race," let's call it.
Mi aspetto una corsa capitalista allo spazio, chiamiamola così.
The meeting in Qatar confirmed the WTO as the main tool of capitalist globalisation.
Il Vertice di Doha ha confermato il ruolo dell'OMC quale leva principale della globalizzazione capitalista.

ตัวอย่าง "capitalist" ของ ภาษาอิตาเลี่ยน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

EnglishHowever, in a capitalist society, the only thing that matters is to maximise profits.
Nella società capitalistica, però, a prevalere è il desiderio del massimo profitto.
EnglishThe reality emerging from the capitalist onslaught is a terrible tragedy.
La realtà che emerge dall’ offensiva capitalista è drammatica e inaccettabile.
EnglishIn a capitalist world the term 'uncompetitive' is synonymous with social scourge.
In un mondo capitalista, il termine "non concorrenziale” è sinonimo di flagello sociale.
EnglishThe reality emerging from the capitalist onslaught is a terrible tragedy.
La realtà che emerge dall’offensiva capitalista è drammatica e inaccettabile.
EnglishIt is, as everyone now admits, a crisis of the capitalist system itself.
E' una crisi del sistema capitalista stesso, come stanno ora ammettendo tutti.
EnglishThe same fate is in store for the unfair, exploitative capitalist system.
Lo stesso destino attende l’iniquo sistema capitalista e le sue forme di sfruttamento.
EnglishConcentration of wealth and power is part and parcel of capitalist logic.
Possiamo quindi attenderci un numero sempre inferiore di grandi imprese.
EnglishAnd the answer is, "How do you make a profit in a capitalist system, doing that?"
E la risposta è, "Come ottieni un profitto in un sistema capitalista, con qualcosa del genere?"
EnglishThe capitalist crisis in Greece, Ireland and Portugal is getting worse and will continue.
La crisi del capitalismo in Grecia, Irlanda e Portogallo peggiora e continuerà a farlo.
EnglishWe oppose the strengthening of a capitalist and war mongering EU.
Siamo contrari al rafforzamento di un'Unione europea capitalista e guerrafondaia.
EnglishBut that is an unavoidable characteristic of the capitalist system.
Tuttavia, questa è un’inevitabile caratteristica del sistema capitalistico.
EnglishCapitalist companies or consumers through VAT?
Chi deve pagare: le imprese capitaliste o i poveri consumatori attraverso l'IVA?
EnglishIn other words, there has been nothing about a break with capitalist policies ...
In altre parole, nessun distacco dalle politiche capitaliste...
EnglishWe are opposed to a capitalist, warmongering EU, and hence also to any enlargement of the EU.
Ci opponiamo a un'UE capitalista e bellicista e pertanto anche all'allargamento dell'UE.
EnglishIts aim was to achieve new conditions for continuing the process of capitalist accumulation.
Lo scopo era creare nuove condizioni per proseguire il processo di accumulo capitalistico.
EnglishMaurice Allais compared it to a cancer which relentlessly eats away the capitalist economy.
Maurice Allais lo ha paragonato a un cancro che divora senza tregua l'economia capitalista.
EnglishOverturn the capitalist barbarity and the sovereignty of the monopolies.'
Abbattete la barbarie capitalista e la sovranità dei monopoli”.
EnglishThe first is: imagine yourself going to a venture capitalist and saying, "I've got a fantastic idea.
Il primo: immaginate di andare da un finanziatore e di dire : "Ho un'idea fantastica.
EnglishCapitalist globalisation generates the globalisation of violence.
La globalizzazione capitalista crea la globalizzazione della violenza.
EnglishUnder the capitalist system, however, scientific progress serves the market, not society.
Nel sistema capitalista, tuttavia, i progressi scientifici giovano al mercato e non alla società.

"capitalist greed" ภาษาอิตาเลี่ยน คำแปลของ

capitalist greed
Italian
  • avidità capitalista
More chevron_right

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "capitalist":

capitalist
capitalistic
English