คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาอินโด "fun"

EN

"fun" ภาษาอินโด คำแปลของ

volume_up
fun {น.}
volume_up
to fun {กริยาที่ไม่ต้องการกรรม}

EN fun
volume_up
{คำนาม}

fun (ด้วย: amusement, comfort, contentment, delight)
Sebenarnya mendorong kesenangan.
Lihatlah semua kesenangan ini.
So that's my new life; it's all about fun.
Jadi itulah kehidupan baru saya, semua tentang kesenangan.
fun (ด้วย: drive, looker)
You see some fun stuff happening here.
Ada beberapa hal menarik di sini.
And while those numbers and those statistics are really fun to talk about and they're interesting, to me, Kiva's really about stories.
Dan sebagaimana angka dan statistik tersebut benar-benar menyenangkan dan menarik untuk dibicarakan, untuk saya, Kiva sesungguhnya terdiri atas kisah-kisah.
fun (ด้วย: animation, cheer, elation, enjoyment)
fun (ด้วย: yen, interest)
volume_up
minat {น.}
fun

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "fun":

fun

ตัวอย่าง "fun" ของ ภาษาอินโด

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

English"Drugs are fun in the beginning but become a drag later on."
"Obat-obatan menyenangkan pada awalnya namun kemudian akan menyeret anda."
EnglishWe do it for fun, or as Olympians, or as professionals.
Kita melakukannya untuk bersenang-senang, sebagai peserta Olympiade, atau pemain profesional.
EnglishThe new me is all about making things kind of neat and fun.
Saya yang baru membuat semuanya anggun dan menyenangkan.
EnglishBut there are also times when photographers simply encounter things that are, when it comes down to it, just plain fun.
Tapi ada juga saat ketika para fotografer hanya bertemu dengan hal-hal yang jelas lucu.
EnglishWith a screen it could inform people or show them around in a fun and entertaining way.
Dengan menggunakan layar, Razero dapat memberi informasi atau mengajak orang berkeliling dengan cara yang menyenangkan.
EnglishAnd what you find is something the Tarahumara have known for a very long time, that this can be a whole lot of fun.
Yang akan Anda temukan adalah apa yang diketahui suku Tarahumara sejak dulu, lari itu menyenangkan.
EnglishAnd it was really a lot of fun for about 10 years.
Itu benar-benar menyenangkan selama sekitar 10 tahun.
EnglishAnd it's fun to fly through Mr. Beckett's eye.
Sangat menyenangkan untuk melewati mata Pak Beckett.
EnglishSo I used to get my eyes tested just for fun.
Jadi saya juga mengikuti tes mata hanya untuk iseng.
EnglishOur founders built Google around the idea that work should be challenging and that the challenge should be fun.
Pendiri kami membuat Google dengan ide bahwa kerja seharusnya menantang, dan tantangan itu seharusnya menyenangkan.
EnglishSo, download it and have fun with it.
Jadi, download ini, dan bersenang-senanglah dengannya.
EnglishHere we'll just create, in this line, a little user interface that allows us to do something fun there.
Kita hanya perlu menciptakan, di baris ini, sebuah antarmuka pengguna yang memperbolehkan kita untuk melakukan sesuatu yang keren.
EnglishIt's fun to get into designing with sound.
Sangat menyenangkan untuk merancang suara.
EnglishPeople were making fun of the idea.
Orang-orang mengolok-olok gagasan tersebut.
EnglishIt was a very long time ago that we decided that flying would be fun, and it took us until 1903 to actually work out how to do it.
Sudah sejak lama kita menganggap bahwa terbang itu menyenangkan, dan baru pada tahun 1903 kita berhasil melakukannya.
EnglishAnd it's fun for the whole family.
Dan menyenangkan bagi seluruh keluarga.
EnglishThey sacrifice fun time.
Mereka mengorbankan waktu untuk bersenang-senang.
EnglishThree days of fun and music.
EnglishYou become a figure of fun.
EnglishAnd it was really a turning point in my life, where I started to realize that I couldn't just go have fun doing science and exploration.
Itu benar-benar mengubah hidup saya di mana saya mulai menyadari bahwa meneliti dan eksplorasi tidak hanya bersenang-senang.

คำอื่น ๆ