คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาฮังกาเรี่ยน "immensely"

EN

"immensely" ภาษาฮังกาเรี่ยน คำแปลของ

volume_up
immensely {คำกริยาวิเศษณ์}
volume_up
immense {คำวิเศษณ์}

EN immensely
volume_up
{คำกริยาวิเศษณ์}

immensely (ด้วย: excessively, hugely)
volume_up
mérhetetlenül {คำกริยาวิเศษณ์}
It is immensely important that we take our climate responsibility seriously!
Mérhetetlenül fontos, hogy komolyan vegyük az éghajlattal kapcsolatos felelősségünket!
He is an immensely successful manufacturer of (I think) wagon wheels.
Mérhetetlenül gazdag, gyára van, vasúti kocsikerekeket gyárt (azt hiszem).
But by the relentless blood exchange, Merrick was immensely enhanced.
Ám a vakmerő vércsere mérhetetlenül megnövelte Merrick erejét.
immensely (ด้วย: hugely, immeasurably, beyond measure, in the extreme)
volume_up
végtelenül {คำกริยาวิเศษณ์}
But the sight of Jenny cheered me immensely.
Végtelenül örültem, hogy láthattam Jennyt.
Végtelenül lekötelez, doktor úr!
Végtelenül jól érezte magát vele.
immensely (ด้วย: hugely, wickedly)
volume_up
roppantul {คำกริยาวิเศษณ์}
Dinner cheered me up immensely and, although the afternoon was hotter than the morning, I felt more energetic.
Az ebéd roppantul felvidított, és sokkal energikusabbnak éreztem magam, noha délutánra még melegebb lett.

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "immensely":

immensely
English
immense

ตัวอย่าง "immensely" ของ ภาษาฮังกาเรี่ยน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishPerfectly round, immensely hard and light--they couldn't have been designed better.
Hát persze, tökéletes kör, hallatlanul kemény, könnyű különbet tervezni se lehet.
EnglishThis is immensely important for strengthening our credible international role.
Ez rendkívül fontos hiteles nemzetközi fellépésünk megerősítése szempontjából.
EnglishThey had all accompanied his travels, and boylike he valued them immensely.
Ezek mind vele voltak utazásai közben, és ifjú létére szörnyen sokat adott rájuk.
EnglishBut Podsnap's Technique had immensely accelerated the process of ripening.
De a Podsnap-féle eljárással hallatlanul meggyorsítottuk az érlelési folyamatot.
EnglishThe president, despite his public praise of Eliot in death, had felt immensely relieved.
Az elnök, Eliotot magasztaló sajtónyilatkozata ellenére, fölöttébb megkönnyebbült.
EnglishCraig's job is immensely rewarding because he's affecting young minds.
Craiget tökéletesen kielégíti a munkája, mert fiatal elmék csiszolásával foglalkozik.
EnglishTheres something immensely reassuring about a solid weight on the hips.
Van valami hihetetlenül megnyugtató a csípőre nehezedő folyamatos súlyban
EnglishThey ran immensely fast and agile, like water beetles on four wheels.
Néhány kis masina, egyelőre azonban hátra maradt, hogy fedezze a wersgor gyalogságot.
EnglishThe jury was once a great part of the unknown, an element I feared immensely.
Amíg az esküdtszék tagjai ismeretlenek voltak, rettenetesen féltem.
EnglishHe was aware of a body, immensely strong, impossibly swift, pulling ahead of him.
És egy irdatlan erejű test hihetetlen sebességgel elébe vágott.
EnglishPans walked on all fours because their immensely strong arms carried a punishing weight penalty.
A pánzok általában négykézlábra ereszkedve jártak, és erős karjaikra támaszkodtak.
EnglishIt is an immensely important priority for the Union's trade policy.
Ez az Unió kereskedelmi politikájának egyik rettentően fontos prioritása.
EnglishToday on CNN he said, 'Mubarak is immensely courageous and a force for good'.
A CNN ma ezt mondta: "Mubarak rendkívül bátor és jobbító erő”.
EnglishThe fact that Fitch was not in the courtroom worried Nicholas immensely.
Nicholast mindeközben mélységesen nyugtalanította Fitch távolléte.
EnglishBoyette had them on the ropes, and he was enjoying himself immensely.
Boyette a kezükben tartotta őket és rettenetesen élvezte a helyzetet.
English`Well, one is immensely fat, two hundred and forty-two pounds, or well over-a hundred kilos.
Nos, egy közülük borzalmasan kövér, kétszáznegyvenkét font, azaz jóval több mint száz kiló.
EnglishYou see, it was immensely difficult for me to perform the act of making Madeleine into a vampire.
Értsd meg, nagyon nehezemre esett, hogy Madeleine-t vámpírrá változtassam.
EnglishIt had to be another, one whose corporation was still immensely strong, or apparently so.
Olyasvalakinek kellett felelnie, akinek a vállalata még mindig nagyon erős, vagy látszólag az.
EnglishHe suddenly realized that he was enjoying himself immensely.
Hirtelen rájött, hogy nagyon szórakoztatónak tartja ezt az éjszakai kalandot.
EnglishDerrick had taken Cleve's plan and improved on it immensely.
Derrick elfogadta ugyan Cleve tervét, de alapos javításokat eszközölt rajta.

คำอื่น ๆ