คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส "job titles"

EN

"job titles" ภาษาฝรั่งเศส คำแปลของ

คำแปลที่เหมือนกันของ"job titles"ในภาษาฝรั่งเศส

job คำนาม
to job คำกริยา
titles คำนาม
titles คำวิเศษณ์
to title คำกริยา
title คำนาม

ตัวอย่าง "job titles" ของ ภาษาฝรั่งเศส

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishDraw a rectangle as a text box, which can contain names and job titles, for example.
Dessinez un rectangle (vide ou rempli, avec ou sans coins arrondis); il va être utilisé comme étiquette.
EnglishThe reductions in fees ranged from 50 to 75 per cent and affected more than 10 specific job titles.
La réduction de ces droits allait de 50 à 75 % et concernait plus de 10 désignations de poste.
EnglishIt also provided a list of its employees with their names, job titles and passport numbers.
Elle a également fourni la liste de ses employés avec leurs noms, appellations d'emploi et numéros de passeport.
EnglishExecutives will not be able to hide behind their job titles in the commission of their duties.
Il ne faut pas permettre qu'ils puissent se cacher derrière le titre de leur poste dans l'exercice de leurs fonctions.
EnglishAccurate headcounts are impeded by the large number of General Service job titles now in use.
Le grand nombre des titres fonctionnels actuellement utilisés pour les agents des services généraux empêche un décompte plus précis.
EnglishThis has involved updating job requirements, titles and requisite skills and competencies to meet evolving organizational needs.
On dispose déjà de profils d'emploi types pour 40 % des fonctions correspondant à des postes d'agents des services généraux.
EnglishUpon request, the Committee was provided with a table containing details of the job titles and levels of those posts (see annex III).
À sa demande, on lui a remis un tableau donnant le détail des fonctions et des classes correspondant à ces postes (voir annexe III).
EnglishJob descriptions and job titles will be updated to reflect the realities of General Service work and to conform to the generic job profiles.
Les définitions d'emploi et titres fonctionnels seront actualisés et alignés sur les réalités des tâches des agents des services généraux et sur les profils d'emploi types.
EnglishLavcevic submitted a schedule containing the family names, given, names, dates of hire, job titles, passport numbers and identification numbers of 73 employees.
Lavcevic a fourni une liste indiquant les noms, prénoms, dates d'engagement, fonctions, numéros de passeport et numéros d'identification de 73 salariés.
EnglishAmongst other things, the HRC stresses that job titles should remain neutral to enable qualified male or female applicants to apply for positions for which they are qualified.
La CDH insiste en particulier sur le fait que les titres des postes restent neutres afin de permettre aux candidats masculins ou féminins de postuler aux emplois pour lesquels ils sont qualifiés.

คำอื่น ๆ

English
  • job titles

คำแปลเพิ่มเติมยิ่งขึ้นในพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la