คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส "fun"

EN

"fun" ภาษาฝรั่งเศส คำแปลของ

volume_up
fun {น.}
volume_up
fun {คำวิเศษณ์}
volume_up
to fun {กริยาที่ไม่ต้องการกรรม}
FR

"fun" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
fun {ช.}

EN fun
volume_up
{คำนาม}

Across Canada, from February 3 to 11, chapters and clubs of the Canadian Council of the Blind are holding curling fun-spiels and bowling tournaments.
Dans l'ensemble du Canada, du 3 au 11 février, des sections et des clubs du Conseil canadien des aveugles organisent des tournois de curling et de quilles axés sur la détente.
(The unbelievers are) those who took their Religion (the one appointed for them by God) for a play and pastime (and have made play and fun their own religion), and present, worldly life deluded them.
Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les trompait.
This is in addition to dance both classical and contemporary for a weeklong programme of diverse cultural entertainment that brings the whole community together in a spirit of fun.
Cela s'ajoute à la danse classique et contemporaine dans le cadre d'un programme d'une semaine consacré à diverses distractions culturelles rassemblant toute la communauté dans un esprit festif.
All will be fun with something for everyone!
L’amusement sera garanti et chacun y trouvera son compte !
fun (ด้วย: playtime, recreation)
fun (ด้วย: joke)
volume_up
poilade {ญ.} [ศัพท์แสลง]
fun (ด้วย: delight, enjoyment, pleasance, pleasure)
At TANDEM Munich we think that learning should be for fun as well as successful!
Chez TANDEM, nous pensons que l’apprentissage doit combiner plaisir et succès!
That is a good thing, even though it was no fun for anyone to have to do so.
C'est une bonne chose, même si cela n'a fait plaisir ni aux uns ni aux autres.
We must recognise that nobody transports animals for the fun of it.
Nous devons reconnaître que personne ne transporte les animaux pour le plaisir.
fun (ด้วย: amusement, entertainment, frolic)
We have a lot of fun here for the start of our work week next week, so do not forget National Child Day.
Nous avons beaucoup de divertissement au programme pour débuter notre prochaine semaine de travail.
We have not created the heavens and the earth and all that is between them in play and fun.
Ce n'est pas par divertissement que Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux.
c'est un divertissement sain
fun
volume_up
joyeuseté {ญ.} [ซึ่งเป็นภาษาพูด]

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "fun":

fun

ชื่อพ้อง (ภาษาฝรั่งเศส) ของ "fun":

fun

ตัวอย่าง "fun" ของ ภาษาฝรั่งเศส

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishAccording to him, operating at international level was more fun and more exciting.
Il trouvait l'action au niveau international plus agréable et plus passionnante.
EnglishHe makes fun of me because I only know how to make spaghetti for eight people.
Il se moque de moi parce que je ne sais faire que des spaghettis pour huit personnes.
EnglishI believe that that is also what we need in the future: for learning to be fun.
Je crois que c'est ce dont nous avons besoin à l'avenir: apprendre doit être agréable.
EnglishI believe that that is also what we need in the future: for learning to be fun.
Je crois que c'est ce dont nous avons besoin à l'avenir : apprendre doit être agréable.
EnglishI am not denying that private operators can, and should, join in the fun.
Cela n'exclut pas que des entreprises privées puissent et veuillent s'ébattre ici.
EnglishHe is making fun of it and is slandering a fellow nominee Commissioner, Mr Š pidla.
Est -ce là une manière correcte de traiter vos propositions pour la Commission elle-même?
EnglishHe is making fun of it and is slandering a fellow nominee Commissioner, Mr Špidla.
Il s’en moque et médit d’un collègue commissaire désigné, M. Špidla.
EnglishThere is time for recreation, play and fun without any obligations.
Ils disposent de temps pour se détendre, jouer et s'amuser sans aucune obligation.
EnglishBut I can't just go home and forget about it and let Jackie Boy and his pals have their fun
Mais je ne peux pas juste oublier et laisser Jackie et ses potes s'amuser.
EnglishHe said that he was having fun and that he was getting the Reform Party's name in the media.
Il a dit qu'il s'amusait et qu'il faisait parler du Parti réformiste dans les médias.
EnglishSenator Fairbairn: He may choose to make fun of the Prime Minister.
Le sénateur Fairbairn: L'honorable sénateur peut bien se moquer du premier ministre.
EnglishThey would like to just go out, have fun and be encouraged in sports in that way.
Ces enfants veulent pratiquer un sport, s'amuser et être encouragés à poursuivre de cette façon.
EnglishThese facilities offer youth a place to have good, clean fun.
Ces établissements offrent aux jeunes des lieux où se divertir de manière saine.
English[English] To talk about suicide is not a fun thing. It hurts us.
[Traduction] Il n'est pas agréable de parler du suicide, qui est un sujet éprouvant.
EnglishHe would laugh and ask me a question: "Did you have fun in this campaign?"
Il riait et me demandait si je m'étais amusé pendant la campagne.
EnglishThe warmth of his personality and his love of fun and fellowship will be much missed in this place.
Sa personnalité chaleureuse et sa grande sociabilité nous manqueront beaucoup.
EnglishDean could be full of mischief, too, and he was fun to be around.
Dean pouvait être très espiègle, et on s'amusait quand on était avec lui.
EnglishWhen I started a small business 16 years ago it was great fun.
Quand j'ai monté une petite entreprise il y a 16 ans, c'était fort agréable.
EnglishWe will have a lot of fun with this issue during the campaign.
Nous allons nous amuser beaucoup avec cette histoire pendant la campagne électorale.
EnglishFun vehicles are not permitted on the roadway used by motor vehicles.
Les engins de loisir sont interdits sur la chaussée empruntée par les véhicules automobiles.