คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส "curriculum vitae of"

EN

"curriculum vitae of" ภาษาฝรั่งเศส คำแปลของ

ตัวอย่าง "curriculum vitae of".

ตัวอย่าง "curriculum vitae of" ของ ภาษาฝรั่งเศส

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

EnglishThe candidate's curriculum vitae is set out in the annex to the present report.
On trouvera la notice biographique du candidat dans l'annexe à la présente note.
EnglishThe curriculum vitae of Mr. Kreimer appears in the annex to the present document.
On trouvera la notice biographique de M. Kreimer en annexe au présent document1.
EnglishThe curriculum vitae of Mr. Safronov appears in the annex to the present document.
On trouvera la notice biographique de M. Safronov en annexe au présent document.
EnglishThe curriculum vitae of Dr. Reichert appears in the annex to the present document.
On trouvera le curriculum vitae de M. Reichert dans l'annexe au présent document.
EnglishCurriculum vitae (A/61/111, A/61/111/Corr.1, A/61/111/Corr.2 and A/61/111/Add.1)
Notices biographiques (A/61/111, A/61/111/Corr.1, A/61/111/Corr.2 et A/61/111/Add.1)
EnglishThe curriculum vitae of Mr. Stedtfeld appears in the annex to the present document.
On trouvera la notice biographique de M. Stedtfeld en annexe au présent document.
EnglishThe curriculum vitae of Mr. Kavina appears in the annex to the present document.
On trouvera le curriculum vitae de M. Kavina à l'annexe du présent document.
EnglishThe curriculum vitae of Mr. Fontaine Ortiz is enclosed herewith (see enclosure).
Le curriculum vitæ de M. Fontaine Ortiz est joint à la présente (voir pièce jointe).
EnglishThe curriculum vitae of Mr. Samy appears in the annex to the present document.
On trouvera le curriculum vitae de M. Samy dans l'annexe au présent document.
EnglishThe curriculum vitae of Mr. Hackethal appears in the annex to the present document.
On trouvera le curriculum vitae de M. Hackethal en annexe au présent document.
EnglishThe curriculum vitae of Mr. Okamoto appears in the annex to the present document.
On trouvera le curriculum vitae de M. Okamoto en annexe au présent document.
EnglishThe curriculum vitae of the Egyptian nominee is enclosed herewith (see enclosure).
Le curriculum vitæ du candidat égyptien est joint à la présente (voir pièce jointe).
English(c) Curriculum vitae (A/61/111, A/61/111/Corr.1, A/61/111/Corr.2 and A/61/111/Add.1)
c) Curriculum Vitae (A/61/111, A/61/111/Corr.1, A/61/111/Corr.2 et A/61/111/Add.1)
EnglishThe curriculum vitae of the above candidate is contained in section II below.
On trouvera à la section II ci-dessous le curriculum vitæ du candidat susmentionné.
Englishwith the attached curriculum vitae in the original language of submission.
dont le curriculum vitæ est joint dans la langue dans laquelle il a été présenté.
EnglishThe curriculum vitae of the candidate is contained in document A/59/684-S/2005/52.
Le curriculum vitae du candidat figure dans le document A/59/684-S/2005/52.
EnglishUnofficially, we would like to distribute here a copy of his curriculum vitae.
Officieusement, nous voudrions faire distribuer ici une copie de son curriculum vitæ.
EnglishThe curriculum vitae of the candidate will be circulated in document SPLOS/106.
La notice biographique du candidat sera distribuée sous la cote SPLOS/106.
EnglishThe curriculum vitae of Mr. Zhang appears in the annex to the present document.
On trouvera le curriculum vitae de M. Zhang en annexe au présent document.
EnglishThe curriculum vitae of Ms. Wang appears in the annex to the present document.
On trouvera le curriculum vitae de Mme Wang en annexe au présent document.

คำแปลที่เหมือนกันของ"curriculum vitae of"ในภาษาฝรั่งเศส

of คำบุพบท
French
curriculum คำนาม