คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส "coordination bodies"

EN

"coordination bodies" ภาษาฝรั่งเศส คำแปลของ

ตัวอย่าง "coordination bodies".

คำแปลที่เหมือนกันของ"coordination bodies"ในภาษาฝรั่งเศส

coordination คำนาม
bodies คำนาม
to body คำกริยา
body คำนาม

ตัวอย่าง "coordination bodies" ของ ภาษาฝรั่งเศส

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishThe Committee recognized the importance of the United Nations coordination bodies.
Le Comité a souligné l'importance des organes de coordination des Nations Unies.
English(a) Reports of coordination bodies (E/2005/63 and A/60/16, Supplement No. 16)
a) Rapports des organes de coordination (E/2005/63 et A/60/16, Suppl. No 16)
English(a) Reports of coordination bodies (A/59/16, Supplement No. 16, E/2004/67)
a) Rapports des organes de coordination (A/59/16, Supplément No 16 et E/2004/67)
EnglishUNHCR's collaboration with the coordination bodies within the United Nations system
Collaboration du HCR avec les organes de coordination du système des Nations Unies
English(a) Reports of coordination bodies (A/59/16, E/2004/67 and E/AC.51/2004/7)
a) Rapports des organes de coordination (A/59/16, E/2004/67 et E/AC.51/2004/7)
English1 Coordination of the Regional Bodies on a Federal Level and in the Länder
Coordination des organismes régionaux au niveau fédéral et dans les Länder
English(h) The establishment and effective functioning of national coordination agencies or bodies.
h) Mise en place d'institutions ou organes nationaux de coordination opérants.
EnglishOne aspect of this issue will involve coordination with other bodies.
Un des volets de cette question a trait à la coordination avec d'autres organismes.
EnglishIt has encouraged greater coordination among United Nations bodies and agencies.
Elle encourage une plus grande coordination entre les organes et organismes des Nations Unies.
EnglishCooperation and coordination with other bodies (Agenda item 14)……… 53-55 21-22
Coopération et coordination avec d'autres organismes (point 14 de l'ordre du jour) 53 − 55 21
English(a) Reports of coordination bodies (continued) (A/59/16, E/2004/67 and E/AC.51/2004/7)
a) Rapports des organismes de coordination (suite) (A/59/16, E/2004/76 et E/AC.51/2004/7)
EnglishThere is poor coordination between these bodies, reducing their effectiveness.
Leurs services sont mal coordonnés, ce qui réduit leur efficacité.
EnglishInter-agency coordination bodies dealing with space-related matters
Organes de coordination interinstitutions traitant de questions spatiales
EnglishCoordination among international bodies, agencies and organizations
Coordination entre les organes, institutions et organisations internationaux
EnglishProvision should also be made for coordination between the two bodies.
Une coordination entre les deux organes devrait en outre être envisagée.
EnglishSuch exchanges can also ensure better coordination among those vital bodies.
Ces échanges pourraient aussi assurer une meilleure coordination entre ces organes essentiels.
EnglishCOOPERATION AND COORDINATION WITH OTHER BODIES (Agenda item 11)
COOPÉRATION ET COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES (Point 11 de l'ordre du jour)
EnglishCOOPERATION AND COORDINATION WITH OTHER BODIES (Agenda item 12)
COOPÉRATION ET COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES (point 12 de l'ordre du jour)
EnglishCOOPERATION AND COORDINATION WITH OTHER BODIES (Agenda item 14)
COOPÉRATION ET COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES (point 14 de l'ordre du jour)
EnglishInter-agency coordination bodies dealing with space-related matters
Organes de coordination interinstitutions traitant de questions spatiales

คำอื่น ๆ

English
  • coordination bodies

เพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย