คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส "CIP"

EN

"CIP" ภาษาฝรั่งเศส คำแปลของ

ตัวอย่าง "CIP" ของ ภาษาฝรั่งเศส

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishChange in the CIP ranking for selected countries between 1985 and 1998
Évolution du classement de certains pays selon l'indice IPC entre 1985 et 1998
EnglishFigure 1 illustrates changes in rankings for selected countries in the CIP Index.
La figure 1 illustre l'évolution du classement de certains pays en fonction de l'indice IPC.
EnglishCIP is already much less bureaucratic than the Seventh Framework Programme.
Le CIP est d'ores et déjà beaucoup moins bureaucratique que le septième programme-cadre.
EnglishWithout the EIB we would not have got the CIP off to such a good start.
A défaut de la BEI, le lancement du CIP n'aurait pas été aussi fructueux.
EnglishWe also need to enhance the Competition and Innovation Programme (CIP).
Le programme "compétitivité et innovation" doit également être revu.
EnglishThis ensures that the CIP also applies to enterprises in, for example, the adventure industry.
Cela garantit que le PCI s’applique également, par exemple, aux entreprises d’aventure.
EnglishThis ensures that the CIP also applies to enterprises in, for example, the adventure industry.
Cela garantit que le PCI s’ applique également, par exemple, aux entreprises d’ aventure.
EnglishThere are determinants of technology development that are omitted from the CIP Index.
Certains éléments déterminants du développement technologique ne sont pas inclus dans l'indice IPC.
EnglishIt also noted the comments made by the CGTP and the CIP.
Elle a également pris note des observations formulées par la CGTP et la CIP.
EnglishThey are defined for the purpose of the CIP Index as:
Aux fins de l'indice IPC, ces trois opérations se définissent comme suit:
EnglishCIP - Committee on Investigation and Prosecution
CIP - Committee on Investigation and Prosecution (Comité des enquêtes et des poursuites)
EnglishOne of these successful instruments is the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP).
L'un de ces instruments intéressants est le programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (CIP).
EnglishTo conclude: the CIP is a good idea, a very good idea.
En conclusion, le PCI est une bonne idée, une excellente idée.
EnglishFinally, I would like to emphasise the fact that I believe equality to be an important dimension within the CIP.
Je tiens pour finir à souligner que, pour moi, l’égalité est une dimension importante du PCI.
EnglishFinally, I would like to emphasise the fact that I believe equality to be an important dimension within the CIP.
Je tiens pour finir à souligner que, pour moi, l’ égalité est une dimension importante du PCI.
EnglishWhat will happen to CIP when the common strategic framework for research and innovation is developed?
Qu'adviendra-t-il du CIP lors de l'avènement du cadre stratégique commun pour la recherche et l'innovation ?
English(h) The CIP project contributed to the development and revision of the injury- monitoring and -surveillance system.
h) Le projet a facilité l'élaboration et la révision du système de surveillance des blessures.
EnglishThe managing authority of CIP EQUAL Czech Republic is the Ministry of Labour and Social Affairs.
L'autorité responsable du CIP EQUAL de la République tchèque est le Ministère du travail et des affaires sociales.
EnglishCIP drivers of industrial performance
Éléments déterminants de la performance industrielle composant l'IPC
EnglishArms dealers are also satisfied with the CIP marking.
Les armuriers sont contents aussi du marquage CIP.
คำอื่น ๆ
English
  • CIP

เพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ