คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส "CICTE"

EN

"CICTE" ภาษาฝรั่งเศส คำแปลของ

ตัวอย่าง "CICTE" ของ ภาษาฝรั่งเศส

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

English40 See OAS document OEA/Ser.L/X/2/1, CICTE/Doc.5/99 Rev.2 of 16 November 1999.
Voir le document de l'OEA : OEA/Ser.L/X/2/1, CICTE/Doc.5/99/Rev.2 du 16 novembre 1999.
EnglishSee www.cicte.oas.org/Rev/En/ProgramsMonth/2007_07_Ports.asp.
Voir www.cicte.oas.org/Rev/En/ProgramsMonth/2007_07_Ports.asp (en anglais seulement).
EnglishThese recommendations will be approved at the CICTE Regular Session in January.
Les recommandations de ce sous-comité seront approuvées par le Comité à sa session ordinaire de janvier.
EnglishThe programme would be implemented under CICTE auspices.
Ce programme sera élaboré dans le cadre du Comité interaméricain de lutte contre le terrorisme;
EnglishAdopted at the Seventh Regular Session of CICTE (March 2007).
Adoptée dans le cadre de la septième session ordinaire du Comité interaméricain contre le terrorisme (mars 2007).
EnglishCICTE in itself constitutes a hemispheric information-exchange body focused on terrorism issues.
Le CICTE en soi constitue un organe d'échange d'informations pour le continent américain axé sur les questions de terrorisme.
EnglishThe CICTE secretariat is planning joint training projects with CICAD for financial investigators.
Son secrétariat prépare des projets de formation communs avec la commission à l'intention des responsables des enquêteurs financiers.
EnglishNoteworthy among these actions are those being carried out by the Inter-American Committee against Terrorism (CICTE).
On compte, parmi ces mesures, l'action que mène le Venezuela au sein du Comité interaméricain de lutte contre le terrorisme.
EnglishThis report outlines those measures in a format that is consistent with the structure of the CICTE workplan.
Ce rapport décrit dans les grandes lignes les mesures présentées dans un format compatible avec la structure du plan de travail du CICTE.
EnglishAmong other organizations that participated in the March event was the Inter-American Committee Against Terrorism (CICTE).
À l'instar d'autres organisations, le Comité interaméricain de lutte contre le terrorisme a participé à la réunion de mars.
EnglishCICTE has applied the formal observer status with FATF. Action on this request is expected in February 2003.
Le CICTE a présenté une demande pour obtenir le statut officiel d'observateur auprès du GAFI, qui devrait se prononcer à ce sujet en février 2003.
EnglishThe CICTE work plan contains further information on actions recommended to the member States on financial controls.
Le plan de travail du CICTE contient de plus amples informations sur les mesures recommandées aux États membres en matière de contrôles financiers.
English(g) Participation in the Inter-American Committee against Terrorism (CICTE) created under the Organization of American States (OAS);
g) Participation aux travaux du Comité interaméricain de lutte contre le terrorisme qui relève de l'Organisation des États américains (OEA);
EnglishFurthermore, Mexico has assumed the presidency of CICTE for 2009 and will promote activities that strengthen border controls.
Par ailleurs, il a pris la présidence du CICTE pour l'année 2009 et s'emploiera à promouvoir les activités visant à renforcer les contrôles frontaliers.
English1.9 Venezuela's fourth report to the Committee included an annex of the report to the Inter-American Committee against Terrorism (CICTE).
1.9- Le Venezuela, dans son quatrième rapport au Comité, inclut une annexe au rapport envoyé au Comité interaméricain contre le terrorisme (CICTE).
English- Participation of the Bolivarian Republic of Venezuela in the fifth regular session of CICTE held in Port of Spain, Trinidad and Tobago, from 16 to 18 February 2005.
• Participation à la cinquième session ordinaire du CICTE, qui s'est déroulée à Port d'Espagne (Trinité-et-Tobago) du 16 au 18 février 2005.
EnglishThere follows a brief account of Argentina's activities within OAS and CICTE, which may be of interest to the Committee.
On trouvera ci-après une description des initiatives prises par l'Argentine dans le cadre de l'OEA et du Comité interaméricain de lutte contre le terrorisme, qui devrait en intéresser le CTC.
EnglishThe Argentine Republic took an active part in the third regular session of CICTE, held at San Salvador on 23 and 24 January 2003.
La République argentine a participé activement à la troisième session ordinaire du Comité interaméricain de lutte contre le terrorisme tenue à San Salvador les 23 et 24 janvier 2003.
EnglishThe Bahamas is a member of the Inter-American Committee Against Terrorism (CICTE) and has signed the Inter-American Convention Against Terrorism in July 2002.
Les Bahamas sont membres du Comité interamérican de lutte contre le terrorisme et ont signé la Convention interaméricaine contre le terrorisme en juillet 2002.
EnglishCICTE holds annual regular sessions, with this year's recent session in El Salvador to be followed by the fourth regular session in Uruguay in early 2004.
Le CICTE tient des sessions ordinaires annuelles, celle tenue récemment en El Salvador devant être suivie de la quatrième session ordinaire en Uruguay au début de 2004.
คำอื่น ๆ