คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส "change of location"

EN

"change of location" ภาษาฝรั่งเศส คำแปลของ

ตัวอย่าง "change of location".

คำแปลที่เหมือนกันของ"change of location"ในภาษาฝรั่งเศส

change คำนาม
to change คำกริยา
of คำบุพบท
French
location คำนาม

ตัวอย่าง "change of location" ของ ภาษาฝรั่งเศส

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishTwo delegations regretted the change of location of one of the regional offices.
Deux délégations ont cependant regretté le déplacement de l'un des bureaux régionaux.
EnglishRecommendation 145 (continued third-party effectiveness upon change of location)
Recommandation 145 (maintien de l'opposabilité après un changement de lieu de situation)
English(e) A change in location of, or a modification to, nozzles and manholes. 41.2.2 MEGCs
e) Un changement d'emplacement ou une modification des ajutages et des trous d'homme.
English(e) A change in location of, or a modification to, nozzles and manways.
e) Un changement d'emplacement ou une modification des ajutages et des trous d'homme.
English(e) A change of location or a modification to nozzles and manholes provided that:
e) Un changement d'emplacement ou une modification des ajutages et des trous d'homme à condition:
EnglishContinued third-party effectiveness of a security right upon change of location
Maintien de l'opposabilité d'une sûreté réelle mobilière après un changement de lieu de situation
English(e) A change of location or a modification to nozzles and manholes provided that:
e) Un changement d'emplacement ou une modification des manchons et des trous d'homme à condition:
EnglishContinuity in third-party effectiveness of a security right upon change of location
Continuité de l'opposabilité d'une sûreté réelle mobilière après un changement de lieu de situation
EnglishContinuity in third-party effectiveness upon change of location to this State
Continuité de l'opposabilité d'une sûreté réelle mobilière après un déplacement vers le présent état
EnglishContinued third-party effectiveness upon change of location
Maintien de l'opposabilité aux tiers après un changement de lieu de situation
EnglishContinued third-party effectiveness upon change of location
Maintien de l'opposabilité après un changement de lieu de situation
EnglishRefusal of entry or transit and change of location of listed individuals.
Refus d'entrée ou de passage en transit et changement de lieu de résidence des individus inscrits sur la Liste.
EnglishOthers have gone into exile or have been forced to hide and regularly change their location.
D'autres sont partis en exil ou ont été contraints de vivre dans la clandestinité et de changer régulièrement de lieu de résidence.
EnglishMoreover, it shifts the risk of a change of location of the grantor to the risk of a change in the law governing the intangible.”
De plus, elle fait passer du risque d'un changement du lieu de situation du constituant au risque d'un changement de la loi régissant le bien meuble incorporel.”
EnglishShould the change of location entail arrangements for schooling, the bodies competent for dealing with minors shall seek the cooperation of the bodies competent in regard to education.”
Lorsque la situation suppose une scolarisation, les organismes compétents solliciteront la collaboration des autorités scolaires".

คำอื่น ๆ

English
  • change of location

คำแปลเพิ่มเติมในพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la