คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาฟินนิช "to discourage"

EN

"to discourage" ภาษาฟินนิช คำแปลของ

volume_up
to discourage {กริยา}

EN to discourage
volume_up
[discouraged|discouraged] {คำกริยา}

to discourage (ด้วย: to balk, to bar, to block, to block off)
volume_up
estää [estän|estänyt] {กริยา}
It is only such action which will discourage this practice in the future.
Vain tällaisin toimin voidaan estää vastaisuudessa moinen toiminta.
However, we want to discourage people from believing that this development can be reversed.
Haluamme kuitenkin estää ihmisiä uskomasta, että tämä kehitys voitaisiin kääntää.
This should not discourage us from continuing our dialogue.
Tämän ei pitäisi estää meitä jatkamasta vuoropuhelua.
to discourage (ด้วย: to break, to daunt, to defeat, to dispirit)
I don't want to discourage or disappoint anyone, but it will take several years.
En haluaisi lannistaa tai pettää kenenkään odotuksia, mutta kyllä siihen menee erinäisiä vuosia.
Also, I would not like to discourage you with regard to the level of commitment of the countries concerned.
En haluaisi myöskään lannistaa teitä kyseisten valtioiden sitoumuksen tason osalta.
These should not discourage us but rather encourage us to persevere.
Ne eivät saisi lannistaa meitä, vaan pikemminkin niiden pitäisi kannustaa meitä jatkamaan sinnikkäämmin.
to discourage (ด้วย: to depress, to dispirit, to get down, to deject)
volume_up
masentaa [masennan|masentanut] {กริยา}
However, we cannot allow ourselves to be discouraged by this.
Emme kuitenkaan saa antaa niiden masentaa meitä.
On the other hand, we reject Amendments Nos 41 and 50, because more restrictive measures here again threaten to discourage a large number of candidate firms.
Torjumme sitä vastoin tarkistukset 41 ja 50, koska näiden kohtien jälleen velvoittavammat toimet saattavat masentaa monia ehdokasyrityksiä.
However, we should not allow such a high failure rate to discourage us in our efforts to create new jobs in what has been a much neglected area up to now.
Meidän ei kuitenkaan tulisi antaa näiden korkeiden epäonnistumislukujen masentaa meitä ponnisteluissamme uusien työpaikkojen luomiseksi tällä tähän asti suuresti laiminlyödyllä alalla.
to discourage (ด้วย: to account for, to break, to extinguish, to overcome)
volume_up
nujertaa [nujerran|nujertanut] {กริยา}
to discourage

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "courage":

courage

ตัวอย่าง "to discourage" ของ ภาษาฟินนิช

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishIt must also develop an independent judiciary and discourage ethnic cleansing.
Sen on myös kehitettävä riippumaton oikeuslaitos ja estettävä etniset puhdistukset.
EnglishThe European Union should discourage this development rather than encourage it.
Euroopan unionin on estettävä tällainen kehitys; sen ei pidä edistää sitä.
EnglishThey must also effectively discourage any further infringement of the same nature.
Niillä on myös tehokkaasti estettävä samanlaatuisten rikkomusten uusiminen.
EnglishIt will discourage unregulated, unsustainable exploitation of forests.
Asetuksella hillitään sääntelemätöntä ja kestämätöntä metsien hyväksikäyttöä.
EnglishAs the resolution says, we should discourage any kind of tourism to Burma.
Kuten päätöslauselmassa todetaan, emme saisi edistää minkäänlaista matkailua Myanmariin.
EnglishThe Valverde López report makes a number of good proposals to discourage smoking.
Valverde Lópezin mietinnössä tuodaan esiin monia hyviä suosituksia tupakoinnin vastustamiseksi.
EnglishSuch obstacles are enough to discourage the best will in the world.
Tällaiset esteet masentavat syystäkin niitä, jotka haluavat panna työssään parastaan.
EnglishThey will discourage excessive consumption, and they will drive efficiency.
Ne hillitsevät liiallista kulutusta ja vauhdittavat tehokkuutta.
EnglishMember States must therefore have the opportunity to discourage air-conditioning in cars.
Jäsenvaltioilla onkin oltava mahdollisuus pyrkiä rajoittamaan ilmastoinnin käyttöä autoissa.
EnglishThis extra tax is not only a sanction or a measure to discourage those causing the disruption.
Lisämaksu ei ole pelkästään rangaistustoimi tai haittojen aiheuttajien kuriinpanotoimi.
EnglishDo excise taxes really discourage smoking and drinking?
Entä terveys: kannustavatko valmisteverot todella ihmisiä lopettamaan tupakoimisen ja juomisen?
EnglishThe first is that in Europe we need to encourage the use of the Internet and not discourage it.
Ensimmäinen on se, että meidän on Euroopassa rohkaistava Internetin käyttöön eikä estettävä sitä.
EnglishAnd failure to discourage this is quite simply inexcusable.
Epäonnistumista pyrkimyksissä lopettaa tämänkaltainen toiminta ei voida mitenkään puolustaa.
EnglishOn the contrary, we must encourage instead of discourage them.
Meidän on päinvastoin kannustettava eikä lannistettava heitä.
EnglishIt is also necessary to discourage any distortion of competition.
On myös estettävä kaikenlainen kilpailun vääristäminen.
EnglishWe must discourage Member States from flying solo, which could exacerbate the problems in neighbouring countries.
Jäsenvaltioiden ei pidä toimia yksin, koska se voi pahentaa naapurivaltioiden ongelmia.
EnglishThis includes measures designed to discourage and prevent fraud and theft of personal data.
Sen on toteutettava muun muassa toimenpiteitä petosten ja henkilötietovarkauksien torjumiseksi ja estämiseksi.
EnglishLadies and gentlemen, let us refrain from this temptation and discourage our party members from doing likewise.
Hyvät kollegat, välttäkäämme tämä kiusaus ja estäkäämme puolueemme jäseniä sortumasta tähän.
EnglishIs that not working to benefit third countries, discourage our producers and encourage imports?
Eikö näin pelata kolmansien maiden pussiin, lannisteta omat tuottajamme ja edistetä tuontia EU:n ulkopuolelta?
EnglishAnd by shifting the focus away from price increases on cigarettes, these measures will discourage smuggling.
Kaikki nämä toimet, koska ne eivät painota savukkeiden hinnankorotuksia, ehkäisevät salakuljetusta.

คำอื่น ๆ