คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาฟินนิช "At the same"

EN

"At the same" ภาษาฟินนิช คำแปลของ

คำแปลที่เหมือนกันของ"At the same"ในภาษาฟินนิช

At คำนาม
Finnish
at คำบุพบท
the คำนำหน้า
same คำวิเศษณ์

ตัวอย่าง "At the same" ของ ภาษาฟินนิช

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishLogically, the same operation will have to be undertaken in future for revenues.
Tulevaisuudessa tällainen arvio on luonnollisesti tehtävä myös tulojen kohdalla.
EnglishIf you think of the way that President Clinton did it, it is not the same thing.
Jos ajattelette presidentti Clintonin tapaa toimia, kyse ei ole samasta asiasta.
EnglishIn many cases, social services and health services are provided in the same way.
Monissa tapauksissa sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut hoidetaan samalla tavoin.
EnglishIt is precisely the same and I would advise you to look at the existing treaties.
Kyse on täsmälleen samasta, ja neuvoisin teitä vilkaisemaan nykyisiä sopimuksia.
EnglishAt the same time we should also appreciate the efforts Serbia has made up to now.
Samalla meidän tulisi kuitenkin myös arvostaa Serbian tähänastisia ponnisteluja.
EnglishThis means that data can be presented jointly by producers of the same substance.
Tämä tarkoittaa sitä, että saman aineen tuottajat voivat esittää tiedot yhdessä.
EnglishHowever, this is, at the same time, an area in which real progress can be made.
Se on kuitenkin samalla myös alue, jolla voidaan saavuttaa todellista edistystä.
EnglishIt should, therefore, apply in the same way to the fifteen members of the Union.
Asetusta pitäisi siis soveltaa samalla tavoin kaikissa unionin jäsenvaltioissa.
EnglishOn the same day, the tanks attacked the hospital and destroyed an oxygen reserve.
Samana päivänä panssarivaunut hyökkäsivät sairaalaan ja tuhosivat happivaraston.
EnglishThe same objectives and criteria were reaffirmed and indeed more time was given.
Samat tavoitteet ja kriteerit vahvistettiin uudelleen ja aikaa annettiin lisää.
EnglishAt the same time, however, these tools must be cheap and accessible to everyone.
Samalla näiden välineiden on oltava kuitenkin edullisia ja kaikkien saatavilla.
EnglishAt the same time it would have also enabled EU environmental standards to rise.
Samalla olisi myös varmistettu se, että Euroopan unionin ympäristön taso nousee.
EnglishWould it do the same if the incriminated Commissioners had different affinities?
Toimisiko se samoin, jos syytetyillä komissaareilla olisi muunlaisia taipumuksia?
EnglishAt the same time, each Member State decides whether or not to use nuclear energy.
Lisäksi jokainen jäsenvaltio voi päättää itse, käyttääkö se ydinenergiaa vai ei.
EnglishIf we do not do the same for employment we will never achieve sufficient results.
Mikäli emme toimi samoin työllisyyden osalta, saavutamme yhä huonompia tuloksia.
EnglishA democratic state cannot be bracketed in the same category as terrorist groups.
Demokraattista valtiota ei voi asettaa samaan asemaan terroristiryhmien kanssa.
EnglishMove the cursor back to the beginning of any text that has the same formatting.
Siirtää kohdistinta taaksepäin sellaisen tekstin alkuun, jossa on sama muotoilu.
EnglishEncouraging the use of renewable sources of energy comes under the same heading.
Uusiutuvien energialähteiden käytön rohkaiseminen kuuluu tämän saman otsikon alle.
EnglishAt the same time we must strive to make the European Union open and accessible.
Samalla meidän on pyrittävä tekemään Euroopan unionista avoin ja helppopääsyinen.
EnglishIf it had the same values as the EU, other questions would be asked about Russia.
Jos sillä olisi EU:n kanssa samat arvot, Venäjästä kysyttäisiin muita seikkoja.

คำอื่น ๆ

English
  • At the same

เพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ