คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาเดนิช "thorough"

EN

"thorough" ภาษาเดนิช คำแปลของ

volume_up
thorough {คำวิเศษณ์}
EN

thorough {คำวิเศษณ์}

volume_up
thorough
volume_up
grundig {คำวิเศษณ์}
The impact of industrial fisheries also requires a thorough investigation.
Virkningen af det industrielle fiskeri trænger også til en grundig undersøgelse.
Similarly I would like to thank the Commissioner for a very thorough presentation.
Ligeledes takker jeg kommissæren for en meget grundig fremstilling.
A thorough evaluation needs to be made of the actual impact of the loans.
Det er nødvendigt med en grundig evaluering af lånenes reelle virkning.
thorough (ด้วย: accurate, painstaking, scrupulous)
volume_up
omhyggelig {คำวิเศษณ์}
I wish to congratulate Mrs Prets on a thorough and carefully set out report.
Jeg vil gerne lykønske fru Prets med en grundig og omhyggelig betænkning.
Our calculations were done in an objective and transparent manner and were supported by thorough economic and legal analysis.
Vores beregninger var objektive og gennemsigtige og baseret på omhyggelig økonomisk og juridisk analyse.
On the contrary, what is needed is a thorough examination on the basis of pertinent sources of information and a conscientious appraisal of the results.
Tværtimod er der behov for en omhyggelig kontrol ved hjælp af alle relevante informationskilder og en samvittighedsfuld vurdering af resultaterne.

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "thorough":

thorough

ตัวอย่าง "thorough" ของ ภาษาเดนิช

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishI thank the Commissioner for a very thorough answer and ask him three questions.
Jeg takker kommissæren for et udtømmende svar og stiller endnu tre spørgsmål.
EnglishWe would like to thank the rapporteur for her very thorough work on this report.
Vi vil gerne takke ordføreren for hendes velgennemførte arbejde med denne betænkning.
EnglishWe would like to thank the rapporteur for a thorough report on a important matter.
Vi vil gerne takke ordføreren for en velgennemført betænkning på et vigtigt område.
EnglishFinally, I should like to thank the two rapporteurs for their thorough work.
Til sidst vil jeg gerne lykønske de to ordførere med deres betydningsfulde arbejde.
EnglishThis will require a thorough and sustained effort throughout the negotiations.
Dette vil kræve en omfattende og vedholdende indsats under forhandlingerne.
EnglishThis was just not discovered as there was no thorough investigation of the case.
Det fandt man bare ikke ud af, fordi man ikke undersøgte sagen til bunds.
EnglishMr President, thank you, Mr Papadimoulis, for your thorough work on this report.
Vi lever i en tid, hvor katastrofer forekommer at blive mere almindelige.
EnglishWe are grateful to the rapporteur for producing a good and thorough text.
Vi vil gerne takke ordføreren for et godt stykke arbejde med denne betænkning.
EnglishSo, open that door as wide as possible in Laeken so that we can have a thorough debate.
Lad i Laeken døren stå så åben som muligt, så vi kan føre en omfattende debat.
EnglishWe would like to thank the rapporteur for a thorough piece of work on the report.
Vi vil gerne takke ordføreren for et veludført arbejde med betænkningen.
EnglishI would like to thank the rapporteur for a thorough report in an important area.
Jeg vil gerne takke ordføreren for en vel gennemarbejdet betænkning på et vigtigt område.
EnglishI think you will find the subject receives much more thorough treatment in those reports.
Vi får vanskeligt ved at konkurrere, hvis vi ikke har mennesker, der kan arbejde.
EnglishWould not this situation justify the production of a thorough analysis?
Berettiger denne situation ikke til, at der gennemføres en seriøs undersøgelse?
EnglishThis failure demands a thorough revision of the immigration and asylum policy.
At vende denne fiasko kræver en gennemgående ændring af asyl- og indvandringspolitikken.
EnglishThis legislation is amongst the most thorough and comprehensive of its kind in the world.
Vores lovgivning er blandt de mest grundige og omfattende af sin art i verden.
EnglishThe same applies to the Commission's requirement of a thorough risk analysis beforehand.
Det samme gælder Kommissionens krav om en forudgående tilbundsgående risikoanalyse.
EnglishConsequently, a thorough knowledge of the facts is necessary even for debating purposes.
Så når vi drøfter dette, er det også nødvendigt at have et klart kendskab til emnet.
EnglishWe thank Mr Schmid for producing such a thorough and pertinent report.
Vi vil gerne takke ordføreren for et godt stykke arbejde med en vigtig betænkning.
EnglishAfter that, more thorough consideration must be given to the expansion of its operation.
Derefter er der grund til mere indgående at behandle en udvidelse af dets aktivitet.
EnglishIt would appear that, once again, no thorough cost-benefit analyses have been carried out.
Det ser ud til, at der igen ikke er blevet gennemført nogen cost-benefit-analyser.