คำแปลของภาษาเช็ค-ภาษาอังกฤษ "drobný"

CS

"drobný" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
drobný {คำวิเศษณ์ เพศชาย}

CS drobný
volume_up
{คำวิเศษณ์ เพศชาย}

drobný (ด้วย: malicherný, maličký, malý, nepatrný)
volume_up
small {คำวิเศษณ์}
. - Pane předsedající, můj otec je drobný podnikatel.
. - Mr President, my father is a small businessman.
Staví mimo zákon drobný tisk v jakémkoli dokumentu s cílem zastřít skutečnou cenu služby.
They outlaw using the small print of any document to hide the true cost of a service.
Drobný rybolov a pobřežní oblasti jsou prioritou.
Small-scale fisheries and coastal regions are a priority.
drobný (ด้วย: krátký, maličký, malý, nepatrný)
volume_up
little {คำวิเศษณ์}
Zde je drobný výron, který vystupuje ze strany tohoto sloupu.
Here's a tiny, little vent that's come out of the side of that pillar.
Jsem dokonce jen drobný předmět pod vaší nohou.
I'm even a tiny little object under your foot.
Fajn, než vám povím tu dobrou zprávu, uděláme si drobný výlet na akademickou půdu.
Good, because before I tell you about that good news, I'm going to have to take a little excursion through some academic terrain.
volume_up
minor {คำวิเศษณ์}
Možná je to drobný rozdíl, ale podle mne je to rozdíl základní.
This may be a minor difference, but to me it is fundamental.
Nejedná se o drobný přestupek - šlo o úmysl.
This is not a minor offence - it was done with intent.
Výsledky hlasování oznámím, až bude tento drobný problém vyřešen.
I will not announce the result of the final vote until this minor problem is sorted out.
drobný (ด้วย: drobounký, malinký, maličký, malý)
volume_up
tiny {คำวิเศษณ์}
Handrkuje se o jakýkoli drobný závazek vůči Evropské unii.
It is still haggling over every tiny obligation towards the European Union.
Zde je drobný výron, který vystupuje ze strany tohoto sloupu.
Here's a tiny, little vent that's come out of the side of that pillar.
Jsem dokonce jen drobný předmět pod vaší nohou.
I'm even a tiny little object under your foot.
drobný (ด้วย: bystrý, choulostivý, citlivý, detailní)
volume_up
subtle {คำวิเศษณ์}
drobný (ด้วย: křehký, mírný, nepatrný, subtilní)
volume_up
slight {คำวิเศษณ์}
drobný (ด้วย: malicherný, malý, triviální)
volume_up
petty {คำวิเศษณ์}
"On sám byl bezvýznamný lump nebo drobný lotr, ale byl bystrý a stejně jako já věřil, že se může stát politikem.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, 'By himself, he was a petty crook or a minor felon, but he was bright and like me, he also believed he could become a politician.
drobný (ด้วย: nepatrný)
volume_up
petite {คำวิเศษณ์}
drobný (ด้วย: maličký, mrňavý, neduživý)
volume_up
puny {คำวิเศษณ์}
drobný (ด้วย: lehký)
volume_up
venial {คำวิเศษณ์}
drobný (ด้วย: maličký)
volume_up
diminutive {คำวิเศษณ์}
drobný
volume_up
elfin {คำวิเศษณ์}
drobný (ด้วย: hezký, jemný, krásný, pěkný)
volume_up
fine {คำวิเศษณ์}
drobný
volume_up
pint-sized {คำวิเศษณ์}

ตัวอย่าง "drobný" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

CzechDalší drobný rozdíl mezi postojem Komise a zprávou zpravodaje se týká soutěže.
Another nuance between the Commission and the rapporteur's report concerns competition.
CzechMusíme rovněž jednou provždy definovat pojmy drobný rybolov a průmyslový rybolov.
We must also define, once and for all, the notions of non-industrial fishing and industrial fishing.
CzechVe Středozemním moři využívá výjimek drobný pobřežní rybolov.
In the Mediterranean, the artisanal coastal fishery now benefits from a derogation.
CzechPřes veškerou zdánlivou shodu však ve věci priorit členských států přetrvává drobný rozdíl.
But for all the apparent agreement, a niggling nuance remains over Member States' priorities.
CzechNávrh stanoví, že tento plán bude uskutečňován s ohledem na drobný rybolov a historická práva.
It states that this plan shall be implemented taking account of artisanal fisheries and historic rights.
CzechPobřežní a drobný rybolov v ideálním případě probíhá ve stanovené oblasti rybolovu, zatímco průmyslový rybolov v oblasti jiné.
Coastal and artisanal fishing ideally operate in a specified fishing area, with industrial fishing in another.
CzechV Atlantiku již výjimek nebudou moci využívat pelagické vlečné sítě a současně byly, kromě jednoho případu, odstraněny výjimky pro drobný pobřežní rybolov.
On the Atlantic, pelagic trawlers no longer benefit from derogations, while the derogations applicable to the artisanal coastal fishery have been removed, except for one case.
CzechVelmi důležitý význam má podpora zásady pozitivní diskriminace, která přístup do teritoriálních vod výlučné hospodářské oblasti vyhradí pouze místním lodím pro drobný rybolov.
Supporting a principle of positive discrimination, whereby access to territorial waters within the exclusive economic zone is restricted to local artisanal fleets only, is crucial.

คำอื่น ๆ