การใช้คำ

ค้นหา 658.967.420 ประโยคเพื่อการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้อง
เราค้นคำเป็นล้านๆคำในพจนานุกรมของเรา โดยเราได้ดูผ่านความถี่ของการใช้คำเหล่านั้น นี่เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้คำปรากฏร่วม การเลือกใช้คำ และวากยสัมพันธ์ ในงานเขียนของคุณเพื่อให้ประโยคของคุณนั้นเหมาะสมและถูกต้อง เครื่องมือการใช้คำนั้นได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบการใช้โครงสร้างประโยคของคุณ เช่น การใช้คำบุพบทที่ถูกต้องในภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องมือของเราจะช่วยให้การเรียงคำไวยากรณ์และบทสนทนาของคุณนั้นสมบูรณ์แบบและถูกต้อง

ตัวอย่าง: วิธีการค้นหาบุพบทวลีที่ถูกต้อง

ความถี่ การใช้คำ
67,3% I am waiting for
18,2% I am waiting to
5,2% I am waiting on